In deze rubriek worden de gepubliceerde nieuwsitems in chronologische volgorde getoond.
Heeft u een actuele wetenswaardigheid die voor alle bewoners van de Grachten interessant is, dan kunt u dat via het contactformulier kenbaar maken.
Het bestuur zal dit dan zo snel mogelijk op pakken …


Collecteweek 11 t/m 16 maart

Geef om vrijheid …
(door Grachtenbewoner ingezonden bericht)

Van 11- tot en met 16 maart: Amnesty International vraagt om steun middels een gift in de jaarlijks terugkerende collectebus.
Natuurlijk kunt u er voor kiezen niets te doen.
U laat de collectant verder gaan en kunt het afgegeven flijertje bij het oud papier gooien, of het op de stapel rekeningen leggen om uw beslissing nog even uit te stellen.

Wat u ook met ons verzoek doet, het heeft voor u geen gevolgen.

U bent vrij.
U wordt niet geroyeerd. U komt niet op een lijst te staan. U wordt niet bedreigd, of lastig gevallen. U wordt niet ontslagen, of midden in de nacht van uw bed gelicht, vast gezet, verhoord, gemarteld of verkracht. U bent vrij.
Vrij om te besluiten een extra bijdrage aan Amnesty International te geven. Of niet. Die vrijheid voelen? Nu, terwijl u dit leest…?

Wij hebben uw bijdrage hard nodig om ons in te zetten voor die talloze miljoenen over de hele wereld die deze vrijheid niet hebben.
Mensen voor wie de bovenstaande opsomming een constant aanwezige reëele angst is.

Mogen we op u rekenen? 

Met vriendelijke groet,

Marieke Verf, collectecoördinator.

NB: Amnesty ontvangt geen subsidies.

Wilt u Amnesty ook of op een andere wijze dan een gift steunen…?
Dit kan door u aan te sluiten bij de groep collectanten die in onze dorpen collecteert. ik ben bereikbaar op 0515-559180.

De Grachten spreken in over geluidhinder A7 …

Gerard van Velzen, de grote trekker van de geluidsclub A7 binnen de Grachten, heeft 11 februari jl. gebruik gemaakt van de inspreektijd van de raadscommissie DSO om de geluidhinder van de A7 aan de orde te stellen.
Vier minuten is beperkt dus heeft hij zich gefocust op de 130 km/h-maatregel.
Als U kennis wilt nemen van het ingesprokene, kan dit via https://sudwestfryslan.raadsinformatie.nl/vergadering/562627/kommisje%20Doarp%2C%20St%C3%AAd%20en%20Omkriten%20%20%20%20%20%20%20%20%2012-02-2019  . (na 14:30 minuten)
Wethouder De man heeft na afloop van de spreektijd nog gereageerd. Hij verwacht binnen 14 dagen met een antwoord te komen.

Lees verder over dit onderwerp >>>

Top&Twel in beweging

Een aantal dorpsgenoten heeft geld aangevraagd bij de overheid via fondsenwerving en toegewezen gekregen. Het doel van deze aanvraag is het huidige beweegaanbod in Top & Twel meer bekendheid te geven en dat er nieuwe beweegactiviteiten bijkomen. Activiteiten die inspelen op uw wensen en op de vergrijzing die gaande is. Laagdrempelige activiteiten, niet alleeen voor actieve inwoners, maar ook voor inwoners, maar ook voor inwoners die niet meer zo goed ter been zijn. Eigenlijk voor iedereen , jong en oud!

Top & Twel Yn beweging!
Ons doel is een leefbaar dorp met sterke (sport)verenigingen, divers aanbod voor jong en oud en een omgeving die uitnodigt naar buiten te gaan. Samen zo vitaal als mogelijk oud worden.

Als projectgroep maken wij deel uit van het dorpsbelang. Wij nodigen u uit in beweging te komen. Toch zult u zelf de eerste stappen moeten zetten. Heeft u de smaak te pakken, deel dit met anderen en neem uw vrienden, familie en bekenden mee.

Als bijlage vindt u een behoeftepeiling.
Zou u zo vriendelijk willen zijn deze in te vullen. Wij komen de behoeftepeiling persoonlijk weer bij u ophalen. In de behoeftepeiling staat wanneer dat zal zijn. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Meer informatie in de volgende bijlagen,
Blad 1
Blad 2
Blad 3

De vragenlijst kan ook online worden ingevuld. Klik op de link. https://goo.gl/forms/ntH0ds0YIpIAQTYf1.

Gewoon even doen!!

Over de behoeftepeiling in de Grachten kunt u meer informatie verkrijgen bij Marchien Klappe, tel: 06-15384143.

Grachtenbewoners willen verduurzamen

Ruim 80% van de inwoners van de Grachten willen hun huis energiezuiniger maken (isoleren) om uiteindelijk energie-neutraal te worden (klimaatdoelstelling 2050).
Dit is de belangrijkste conclusie van de bewoners-enquête die de Energieclub de Grachten in december jl. onder de bewoners van de Grachten heeft gehouden. 75% van de huishoudens (60 huizen) heeft aan de enquête deelgenomen.

Een tweede conclusie was dat 87% dit graag in samenspraak met andere bewoners willen doen. 63% is voorstander van een gezamenlijke aanpak en collectieve inkoop.

De energie-onderwerpen die het meest binnen de Grachten leven,
zijn:
• aanschaf zonnepanelen (55%)
• vloerisolatie (45%)
• warmtepompen (45%)
• dakisolatie (40%)
• spouwisolatie (35%)
• gevelisolatie (35%)

20% van de bewoners wil binnen een jaar met hun voornemens aan de slag.
40% laat dit afhangen van nadere informatie (w.o. de kosten).

Tot slot vindt 70% het interessant als de Vereniging de Grachten haar eigen energie zou gaan opwekken, waarbij gedacht wordt aan wind- of zonne-energie.

Inmiddels bereidt de Energieclub het vervolg op de enquête voor …

Geluidsclub A7 benadert politiek

Vorig jaar hebben de Vereniging de Grachten en Doarpsbelang Top&Twel het initiatief genomen voor de bewonersenquête over de geluidhinder van de A7.
De enquête is verspreid onder alle adressen in Oppenhuizen en Uitwellingerga. Met een respons van bijna 65% was de enquête een succes. Van de respondenten ervoer 85% het geluid van de A7 als storend tot zeer storend. 91% ondersteunt het initiatief om de geluidshinder aanhangig te maken bij overheid en politiek.

De werkgroep geluidhinder A7van Doarpsbelang/de Grachten heeft naar aanleiding van de enquêteresultaten eind vorig jaar de Nota Geluidhinder A7 opgesteld en verspreid onder de overheidsbetrokkenen en de politiek, w.o. : Gemeente SWF, wethouders, de politieke partijen, Rijkswaterstaat, Provincie Fryslân en RIVM.
Tevens is steun gezocht bij de actiegroepen Grou en Bolsward die tegen een vergelijkbare geluidhinder-actie voeren.

Inmiddels wordt gewerkt aan een speerpuntnotitie die in februari besproken gaat worden met de fractievoorzitters van de politieke partijen in SWF. Als speerpunt geldt een snelheidsbeperking op de A7 ter hoogte van Top&Twel van 130 naar 80 km/uur. Voor de korte termijn lijkt dit de meest haalbare oplossing voor de geluidhinder.
De politieke partijen wordt gevraagd de notitie te ondersteunen en gezamenlijk B&W te bewegen het verzoek van de snelheidsbeperking bij de landelijke overheid als verzoek in te dienen.

Bijgaand treft u aan:

Voorontwerp bestemmingsplan dorpen SWF

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voorontwerp van het bestemmingsplan Dorpen midden-oost gemeente SWF ter inzage leggen. 

Wat houdt dit bestemmingsplan in?
Bestemmingsplannen worden periodiek herzien. Mogelijke aanleidingen hiervoor zijn: verouderde regels van het huidige plan, veranderd gebruik van het terrein, gewijzigde wetgeving en nieuwe inzichten. Een herziening van een bestemmingsplan is dus een actualisatie van een bestemmingsplan binnen een wijk/dorp. Het algemene uitgangspunt hierbij is dat de opzet en het beleid voor het plangebied grotendeels gehandhaafd blijft. Daarnaast wordt de wenselijkheid van bepaalde ontwikkelingen (op onderdelen) opnieuw afgewogen. Ten slotte zijn waar mogelijk, verleende afwijkingen van de oude bestemmingsplannen omgezet naar bij recht toegestane mogelijkheden.

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft besloten bij actualisatie zo veel mogelijk dorpen in de omgeving mee te nemen in één plan. Dit ter voorbereiding op de Omgevingswet, waarbij gestreefd wordt naar één omgevingsplan voor de hele gemeente.

De gemeente is hiervoor opgedeeld in een aantal gebieden. Dit bestemmingsplan betreft de dorpen Midden Oost en is een actualisatie van de bestemmingsplannen voor de volgende 13 dorpen: Abbega, Blauwhuis, Folsgare, Gaastmeer, Greonterp, Hommerts, Jutrijp, Nijland, Oosthem, Oppenhuizen, Uitwellingerga, Westhem en Wolsum.

Wanneer en waar kunt u de stukken inzien?
Het voorontwerp van dit bestemmingsplan kunt u inzien vanaf 6 november 2018 tot en met 17 december 2018. Dit kan bij de gemeenteloketten in Bolsward en Sneek. Het voorontwerp is ook te bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Het planidentificatienummer van dit bestemmingsplan is: NL.IMRO.1900.2016middBPdorpenmo-vont.

Hoe kunt u reageren?
Tijdens de bovengenoemde termijn kan iedereen een schriftelijke reactie indienen.
Deze kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân, Postbus 10.000, 8600 HA te Sneek.

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan door het maken van een afspraak met mevrouw Dekkinga van Team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken via het algemeen telefoonnummer 140515.
U moet dit doen vóór 3 december 2018.

 

85% van de Top- & Twelsters hebben last van de geluidshinder A7

In oktober jl. is onder de inwoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga een enquête gehouden met betrekking tot het verkeerslawaai afkomstig van de A7.
De enquête is gehouden door de Feriening Doarpsbelang en de Vereniging de Grachten.

De belangrijkste resultaten van de enquête zijn:

  • van de 684 huishoudens heeft 64 % meegewerkt aan de enquête  (waarvan 61% via internet en 39% door inlevering van het enquêteformulier). Hiermee zijn de resultaten representatief voor de bevolking van de tweelingdorpen.
  • 84% van de respondenten heeft last van het verkeerslawaai op de A7:

  • Van de mensen die last hebben van de geluidshinder, geeft 82% aan de geluidsoverlast van hinderlijk tot zeer storend te ervaren, 14% vindt het geluid wel aanwezig, maar niet storend en 4% heeft geen kwalificatie ingevuld.

  • Van de mensen die geen last van de geluidshinder hebben (16%)  zegt 51%  solidair te zijn met de geluidsgevoelige respondenten en ondersteunen het initiatief om de geluidhinder aan de orde te stellen.
  • De steun voor het protest-initiatief is zeer breed gedragen:

Het resultaat van de enquête geeft voldoende aanleiding (totaal steunt 91 % het initiatief) om de geluidhinder van het wegverkeer op de A7 ter hoogte van Oppenhuizen en Uitwellingerga op de (politieke) agenda te zetten.
De initiatiefnemers zullen daarom op korte termijn contact zoeken met de plaatselijke politiek en andere betrokken instanties om gezamenlijk na te denken welke maatregelen nodig en realiseerbaar zijn om de geluidhinder van het wegverkeer op de A7 terug te dringen en het leefklimaat te verbeteren.

Wij willen iedereen bedanken voor het invullen van de enquête!

1 2 3 4 5