Doelstellingen

De statutaire doelstelling (opgenomen in de statuten d.d. 12-04-2012) van de vereniging luidt:

De vereniging heeft ten doel de materiële en immateriële belangen van haar leden te behartigen voor zover deze belangen in verband staan met de instandhouding en bruikbaarheid van het complex “De Grachten” en het op peil houden en bevorderen van de waarde en het aanzien van de registergoederen in dit complex , door onder meer:

  • het houden en uitoefenen van alle rechten verbonden aan de aandelen in het kapitaal van de te Uitwellingerga gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Grachten Beheer B.V.;
  • het aanleggen en instandhouden van waterwegen, parkeer- en opslagterreinen op de aan haar in erfpacht uitgegeven percelen, dan wel de haar in eigendom toebehorende percelen, zoals deze kadastraal ten name van haar zijn of zullen worden gesteld;
  • het , namens haar leden, al dan niet in rechte optreden in het maatschappelijke verkeer;
  • het verlenen aan haar leden van het recht om in wateren, aan de vereniging in erfpacht uitgegeven of aan haar in eigendom toebehorende, volgens kadastrale registratie, grenzende  aan het aan ieder lid in erfpacht of eigendom behorende perceel, steigers aan te leggen, respectievelijk te houden en vaartuigen af te meren  overeenkomstig de bepalingen in “de Bouwregels”, opgenomen in het huishoudelijk reglement, c.q. het gemeentelijke bestemmingsplan.

N.B.:
In de jaren na 2012 zijn de Coöperatieve Vereniging de Grachten UA en de besloten vennootschap De Grachten Beheer BV gefuseerd en dient de statutaire doelstelling hierop te worden aangepast.
Deze zijn derhalve momenteel in bewerking.