Gaswinning Oppenhuizen-Uitwellingerga

Download hier de Nieuwsbrief over de gaswinning d.d. mei 2018:  Nieuwsbrief_Gaswinning_Uitwellingerga

inleiding/status
In de jaren ’70 heeft de NAM op het boor­loca­tie aan de Eastwei de eerste proef­boring gedaan om vast te stellen hoeveel aardgas op deze locatie in de bodem beschikbaar is. Gebaseerd op de metingen in die jaren bedraagt de schat­ting ca. 500 miljoen m3 aardgas. Vorig jaar heeft Vermilion, die de concessie in 2012 van NPN heeft overgenomen, verscheidene vergun­ningen en goedkeuring op het winningsplan verkregen om de productie op te starten.

Hierbij is Vermilion gehouden aan de uitspraak van de Raad van State waarin is vastgelegd dat vòòr de start van de productie een represen­tatieve nul-meting (bouwkundige opname) moet worden uitgevoerd (vastlegging huidige staat van de bebouwing). Daarnaast moet zij bijzondere aandacht besteden aan de informa­tie­voor­zie­ning over de inrichting en het productie­proces naar de burgerij. Beide aspecten staan binnen Vermilion in afwachting van een defini­tief exploitatiebesluit op “hold”.

protest in Oppenhuizen tegen de gaswinning

planning
Over de planning van de feitelijke gaswinning kan op dit moment nog weinig worden gezegd. Per jaar worden binnen Vermilion de priori­tei­ten vastgesteld en de planning hierop afge­stemd. Het veld Oppenhuizen komt nog niet op de actuele planning voor. Zodra het veld prioriteit krijgt worden de benodigde acties ingepland, waaronder de aanleg van de transportleiding naar Bozum en de inrichting van de productielocatie. Dit kan gelijktijdig plaats vinden.

Voor de aanleg van de transportleiding moeten eerst nog de nodige overeen­komsten met grondeigenaren worden gesloten. De verwachting bestaat dat dit niet tot grote stag­na­tie zal leiden.

Bij het in productie nemen van nieuwe velden in Friesland zal daarnaast ook nog een capaci­teits­­vergro­ting van de leidinginfrastructuur in de provincie nodig zijn. Mocht het zover zijn, dan zal Vermilion alle belanghebbenden tijdig informeren.

winningsbesluit
Voor het definitief besluit tot productie wacht Vermilion in ieder geval nog op 2 belangrijke zaken:

  • de resultaten van het in december/januari jl. uitgevoerde seismisch onderzoek worden momenteel verwerkt en komen in de loop van het jaar intern beschikbaar. De resul­taten van het onderzoek geeft een driedi­mensionaal beeld van de opbouw van de bodem en de omvang van het veld en gas­doorvoerende lagen met aan­wezige breuk­lijnen. Dit levert een aanzienlijk nauwkeu­riger beeld op dan de bestaande 2-D resultaten uit de jaren ’70.
  • daarnaast wacht Vermilion ook de beleids­nota Kleine Velden Beleid van de regering af. Het is nog zeer de vraag hoe de over­heid zal omgaan met de kleine gasvelden en met name de vel­den die nog niet in productie zijn genomen.

onderzoek aardwarmte (geothermie)
Ook onderzoekt Vermilion thans de moge­lijk­heden om haar gasputten een 2e leven te geven als warmteput (t.b.v. aardwarmte) wanneer er onverhoopt geen aardgas gewonnen kan worden of na de productiefase. Zo is Vermilion eind mei lid geworden van DAGO, de Vereniging van Nederlandse Geothermie Operators.

Momenteel wordt een pilot uitgevoerd bij Middenmeer en dit project heeft al concrete vormen aangenomen. Samen met Energie Combinatie Wieringermeer wordt sinds 2016 onderzocht om twee van de drie putten te gebruiken als doublet. Inmiddels ligt er een SDE+-beschikking en ook het gros van de vergunningen is al binnen. Er is nog één tech­nische belemmering en als dit onderzocht is, kan er een definitief besluit komen. Indien dit project een succes wordt, kan hetzelfde concept ook elders worden toegepast.

Seismische onderzoeken worden tegen­woordig tot 6 km diepte uitgevoerd om ook te kijken naar ultradiepe geothermie (UDG). Op die diepte is water beschikbaar van 100 graden C, welke eventueel interessant is voor de warmtebehoefte in de industrie. Dit water bevat echter 6 á 7 maal zoveel zout als zeewater.

Hoewel de consortia toekomstige mogelijk­heden zien voor UDG in Nederland acht het consortium Heerenveen, waar Vermilion onder­deel van uitmaakt, de kansen voor de succes­volle ontwikkeling van een UDG project op de beoogde locatie in Heerenveen binnen de geschetste kaders zeer klein.

In Friesland wordt momenteel door Dijkstra Draisma met partners voor de gemeenten Sneek, Leeuwarden en Drachten een haal­baarheids­onderzoek uitgevoerd inzake de toepassing van aardwarmte.

exploitatiefase Uitwellingerga
Vooralsnog richt Vermilion zich op de exploi­ta­tie van de put bij Uitwellingerga voor de win­ning van aardgas. Vermilion benadrukt dat de schaderisico’s in vergelijking tot in Groningen uiterst klein zijn. Door de grote doorlatend­heid van de grond in Groningen is de situatie daar (één groot gasveld) uniek.

Na het Go-besluit wordt een ontwerp gemaakt voor de inrichting en inpassing van de pro­duc­tie­locatie binnen het landschap. Dit behoeft de goedkeuring van de gemeente SWF. De productielocatie wordt ca. 1 ha. groot en daarmee groter dan de huidige locatie.
De pompinstallatie heeft de grootte van een paar containers voorzien van een verticale stalen pijp met een hoogte van 6 m. Bij het onder­houd van de installatie wordt de installa­tie via deze afvoerpijp afgeblazen. Van een vlam zal geen sprake zijn.
De aankleding, bestaande uit een grondwal, bos­schages en een gracht wordt bepaald in overleg met belanghebbenden in de omgeving.

transportleiding Uitwellingerga – Bozum
De aan te leggen transportleiding naar Bozum bestaat uit een stalen buis met een diameter van ca. 25 cm. Deze wordt op een diepte van tenminste 1,7 m onder het maaiveld aangelegd. De aanleg behoeft een werkstrook van circa 25 mtr. breed.

No-go besluit
Indien Vermilion alsnog afziet van het in productie nemen van de gasput, zal zij de put volledig moeten afbouwen en verwijderen.
De kosten hiervan bedragen enige miljoenen euro’s. Alvorens zij hiertoe besluit zal serieus worden gekeken naar de exploitatie van de put t.b.v. aardwarmte.