In deze rubriek worden de gepubliceerde nieuwsitems in chronologische volgorde getoond.
Heeft u een actuele wetenswaardigheid die voor alle bewoners van de Grachten interessant is, dan kunt u dat via het contactformulier kenbaar maken.
Het bestuur zal dit dan zo snel mogelijk op pakken …


Sfeervol rustpuntje aan de Eastwei

Medio dit jaar is de familie Feenstra gestart met een plattelandswinkeltje op het eind van de Eastwei. Naast verse producten uit eigen tuin is er een pluktuin met seizoenbloemen en kan er in alle rust een vers kopje koffie worden getapt …

Het winkeltje maakt onderdeel uit van het landelijke fietsinitiatief “Rustpunten” op het platte land.

In het winkeltje zijn de volgende producten te koop (zelfbediening):

 • verse eieren
 • bloembollen
 • koffie, thee, fris, koek
 • geurstokjes
 • geurkaarsjes

Het winkeltje is zeven dagen in de week geopend.
In deze tijd van het jaar helemaal in de kerstsfeer versierd en zeker de moeite waard te bezoeken …

Informatie:

It plattelânswinkeltsje:
Feenstra Farm
Eastwei 50
8606 JZ Sneek

06-41304733
brechtsjefeenstra@gmail.com

Mistig Onderhoud gasput

Vermilion Energy voert van 30 november t/m 2 december onderhoudswerkzaamheden uit op de locatie aan de Eastwei.
Door de activiteiten kan er overlast optreden in de omgeving, zoals extra verkeersbewegingen. Ook zijn er Vermillion op de locatie aan het werk.
De werkzaamheden vinden plaats tussen 7.00 en 19.00 uur.
Om de werkzaamheden goed uit te voeren, wordt de locatie verlicht wanneer dit nodig is.
Door externe factoren, zoals weer of andere omstandigheden, kan de planning uitlopen.

Heeft u op dit moment vragen? Neemt u dan contact met ons op via het e-mailadres infonl@vermilionenergy.com of via het telefoonnummer
0517 – 493 333.

Dit bericht is ontleend aan een brief d.d. 25 november jl. van Vermillion aan de omwonenden

Verkenning Friese Bruggen vertraagd

Oude Schouw, Uitwellingerga en Spannenburg

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft in het Bestuurlijk Overleg met de regionale partners Noord-Nederland over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) gesproken. Hierin is besloten om rond medio 2021 de voorkeursbeslissing voor de MIRT-Verkenning Spannenburg, Oude Schouw en Uitwellingerga te nemen. Dan is bekend welke oplossing voor de vervanging van deze bruggen de voorkeur heeft om verder uit te werken in de planuitwerkingsfase.

In juni 2020 zijn voor elke locatie drie alternatieven gepresenteerd aan de omgeving; een 7,40m hoge beweegbare brug, een 9,10m hoge beweegbare brug en een aquaduct. Er is iets meer tijd nodig om te komen tot een voorkeursalternatief, zodat er gelegenheid is voor een nadere analyse naar koppelkansen in het projectgebied, maar ook om de ontwerpen te optimaliseren en bijbehorende kosten te onderzoeken. Op basis van deze verdere uitwerking wordt er overlegd met de stakeholders, zoals de provincie Fryslân en de betrokken gemeenten, om te komen tot de keuze van het voorkeursalternatief. 

Vervolg
De omgeving (bewoners en gebruikers) wordt over het advies van een voorkeursalternatief geïnformeerd als Rijkswaterstaat, de betrokken gemeenten en de provincie Fryslân een uniform advies hebben.

Met vriendelijke groet, Projectteam Verkenning Friese Bruggen
friesebruggen@rws.nl

Eerste Groendak in de Grachten

Vandaag is bij de familie Deelstra aan de Eastwei het platte dak voorzien van lichtgewicht sedum.
Daarmee is het eerste groene dak in onze wijk een feit: 

Nog even op een rijtje:

 • Betreft lichtgewicht sedum, wat past op ieder dak. Belasting ca. 40/50 KG per m2.
 • Er wordt een onderlaag aangebracht om er voor te zorgen dat het water kan worden afgevoerd
 • De 2e laag is een (isolerende) laag wat het water opneemt en waarop het sedum kan aarden.
 • De 3e laag betreft de sedum mat.

Voordelen:

 • Het levert dus isolatie in de winter en houdt bij warmte de ruimte ca. 7 graden koeler.
 • Het geeft een langere levensduur van het dak.
 • Houdt water vast, wat dus minder het rioleringssysteem belast.
 • Geeft biodiversiteit, helpt bijen, vlinders etc..
 • Het ziet er prachtig uit…

Onderhoud:

 • 1 x per in de herfst “maaien”. Met een heggeschaar toppen en het afgeknipte sedum laten liggen omdat er zaadjes in zitten.
 • Zorgen dat afvoeren niet begroeien/eventueel onkruid verwijderen
 • Bij extreme warmte en langere periode van droogte, dan zelf bewateren. Niet veel, want sedum heeft niet veel water nodig.

Investering:

 • De investering bedraag 2500E inclusief BTW voor 40 vierkante meter dakoppervlakte. De gemeente heeft daarvan 50% gesubsidieerd, waarvoor hulde!

De aanleg:

Aanvoer van de materialen begin van de morgen …

Basis onder het sedum-dak is de drainagelaag voor de afvoer van overtollig regenwater …

Uitrollen van de drainagelaag …

De isolatielaag op de drainage laag …

Aan het eind van de morgen is het groene sedumdak gereed en is eigenaar Jan Deelstra trots en tevreden …

Najaarsvergadering afgelast

Voor 14 november a.s. staat de ALV – najaarsvergadering gepland. Gezien de exponentiële groei van het aantal besmettingen en de nieuw afgekondigde maatregelen wil het bestuur de leden niet bloot stellen aan onnodige risico’s. 

Daarom heeft het bestuur besloten de najaarsvergadering niet door te laten gaan. Zij heeft overwogen om de vergadering digitaal te laten plaatsvinden, maar vindt dit geen goed alternatief voor een fysieke vergadering.
Wel zal het bestuur de leden in november per mail informeren over de jaarstukken en begroting om u de gelegenheid te bieden daar vragen over te stellen.
De vaststelling van de jaarstukken en begroting zal in de eerstvolgende fysieke vergadering plaatsvinden. Ook overige vragen zijn uiteraard bij het bestuur van harte welkom.

Het bestuur rekent op uw begrip en roept op om aandacht voor elkaar te blijven houden.

Mededeling van het bestuur van de Coöp. Vereniging de Grachten U.A.

Aquaductvariant voor Doarpsbelang de enige echte oplossing …

Werkgroep Structuurversterking van Doarpsbelang Oppenhuizen en Uitwellingerga houdt vast aan aquaductvariant.

We zijn in de uitwerking van de Startbeslissing iets over de helft van de Verkenningsfase. In deze fase zijn er drie varianten voor een nieuwe oeververbinding voorgelegd, t.w. een brug met een hoogte van 7.40 meter, een brug met een hoogte van 9.10 meter of een aquaduct.
Rijkswaterstaat heeft in het afgelopen halfjaar een bijeenkomst in ’t Harspit en vanwege het coronavirus een digitale bijeenkomst gehouden met het doel in oktober-november van dit jaar een keuze aan de minister te kunnen voorleggen.

In deze bijeenkomsten en het daarop volgende overleg met Rijkswaterstaat heeft de werkgroep Structuurversterking Oppenhuizen en Uitwellingerga aangegeven voorkeur te blijven houden voor een aquaductvariant. Ondanks dat een aquaduct een grotere investering vraagt, rechtvaardigt de werkgroep deze keuze, door argumenten aan te voeren, zoals: het bevorderen van de veiligheid op het water (beroeps- en recreatievaart), de inpassing in het landschap, het dorpsaanzicht, de gewenste gebiedsgerichte aanpak met verdere ontwikkeling c.q. herinrichting van het gebied door de koppeling van deelprojecten. Hierin zullen recreatievoorzieningen en bijvoorbeeld het tegengaan van de geluidsoverlast van de A7 hand in hand moeten gaan.

De enquêtes in 2018 en 2019 hebben duidelijk aangetoond dat de werkgroep zich in hun streven door de inwoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga gesteund voelt.
Na het laatste overleg mede op verzoek van Rijkswaterstaat heeft de werkgroep in een overzicht de voor- en nadelen van de drie voorgestelde varianten nog eens naast elkaar gezet. Ook hierin komt een aquaduct als beste variant naar voren (Lees verder).

Of een aquaduct een grotere investering vereist, is nog maar de vraag als we behalve de aanlegkosten ook de exploitatie- en onderhoudskosten hierin meenemen. De aanleg van een aquaduct versus een brug zal een grotere financiële investering vragen. Echter, de werkgroep heeft Rijkswaterstaat gevraagd, naast de aanlegkosten een heldere, transparante voor alle betrokken partijen inzichtelijke uitwerking van de exploitatie- en onderhoudskosten op te stellen, waarbij rekening wordt gehouden met de levensduur van een brug dan wel aquaduct. Alleen op basis van deze zogenaamde life-cycle-costs/vision kan er een gedegen financiële afweging plaatsvinden.

De plannen van de werkgroep voor de gebiedgerichte aanpak zijn gepresenteerd aan de betrokken, verantwoordelijke wethouders van Súdwest-Fryslân. Een ambitieus plan, waarvoor zij waardering hebben uitgesproken. Tevens ligt er een verzoek om deze plannen aan de verantwoordelijke gedeputeerde(n) van de provincie voor te leggen en toe te lichten.
De werkgroep voert in augustus – september ook nog gesprekken met een vertegenwoordiging van het bedrijventerrein Brêgefinne en andere direct betrokkenen.

Iedereen dertig

Hierbij een berichtje van de “iedereen 30” commissie van de Grachten.

Wat is het fijn dat de Gravinnepoel weer open is! Met de opening neemt ook de verkeersdrukte op de Eastwei toe. Op het stuk Eastwei langs de wijk de Grachten geldt een maximum snelheid van 30 km per uur. Niet zonder reden, door het ontbreken van een stoep en fietspad moeten alle weggebruikers over deze weg. En voor de veiligheid van fietsers, voetgangers en huisdieren is het autorijden met gepaste snelheid van levensbelang. Laten we ons daar bewust van zijn en de snelheid aanpassen. 

Wij wensen u een fijne en veilige zomer toe!

Klaas van Damme en Larissa Lokenberg

Geen Burendag 2020

In verband met de onzekerheid over het Corona-virus in september a.s. heeft het bestuur van de Grachten besloten de voorbereidingen stop te zetten en af te zien van een formele viering.

Het bestuur zal in september a.s. nader bezien of er een alternatief, Corona-proof samenzijn kan worden georganiseerd.

Energiecoöperatie Top & Twel in de startblokken

De Energiecoöperatie Top & Twel staat in de startblokken en dat is goed nieuws voor degenen die zich via de werkgroep Top & Twel Duurzaam voor de coöperatie hebben aangemeld.
Dit betekent dat bewoners van Oppenhuizen, Uitwellingerga en directe omgeving volledig duurzame stroom en gas kunnen gaan afnemen via energieleverancier ‘Energie Van Ons’. Inmiddels hebben zich 50 inwoners aangemeld. Zij worden binnenkort benaderd. Ook de werkgroep is versterkt met meerdere personen die zich willen inzetten voor duurzame energie in onze dorpen. Een positieve ontwikkeling!
Meer informatie en uitleg over de stand van zaken is te vinden op de pagina van Top & Twel Duurzaam. Zodra het weer kan wil de werkgroep een voorlichtingsbijeenkomst organiseren in It Harspit.

Voor informatie binnen de Grachten: Marieke Verf

Meer informatie >>>

Pasen kleurt geel …

Het bestuur van de vereniging de Grachten heeft de leden van de vereniging deze Pasen verrast met een bos gele tulpen. Margriet van Weerdenburg en Margreet de Boer brachten de bloemen op goede vrijdag bij iedereen thuis.

Juist in een onzekere tijd met de Corona-crisis brengt een bos gele tulpen weer een beetje fleur in huis.

1 2 3 6