In deze rubriek worden de gepubliceerde nieuwsitems in chronologische volgorde getoond.
Heeft u een actuele wetenswaardigheid die voor alle bewoners van de Grachten interessant is, dan kunt u dat via het contactformulier kenbaar maken.
Het bestuur zal dit dan zo snel mogelijk op pakken …


2024: het Jubileum jaar is begonnen …

Hier weer een berichtje van de jubileumcommissie.

Het jubileumjaar is officieel begonnen, dus allemaal gefeliciteerd!!!!!

De plannen om dit bijzondere feit te vieren zijn gesmeed, en hierover horen jullie binnenkort meer.
We gaan het zichtbaar en hoorbaar vieren, met een aantal leuke activiteiten.
Voor de zekerheid nogmaals de data van alle festiviteiten dit jaar. Zet deze alvast in je agenda!

  • Zaterdag 13 april 2024: ALV en officiële start jubileumjaar
  • Zaterdag 29 juni 2024: feestelijke middag en avond
  • Zaterdag 9 november 2024: ALV en feestelijke afsluiting jubileumjaar

Eén van de activiteiten is het uitbrengen van het jubileumfotoboek. Hiervoor zijn we nog steeds foto’s aan
het verzamelen.
Een aantal mensen hebben al wat foto’s met de commissie gedeeld, maar… hoe meer hoe beter!

Hieronder een prachtige foto van onze wijk in aanbouw als voorbeeld:

Wie heeft er nog leuke foto’s?
Graag aanleveren (brievenbus, mail, even bellen dan komt er iemand langs om ze te fotograferen) bij Linda Koenst, Eastwei 46, 06-24582495, of Lkoenst66@gmail.com.

Groetjes,
Nellie, Marga, Marianne, Caroline, Linda.

Wat gebeurt er nu met De Gravinnepoel?

(overgenomen van topentwelonline.nl)
Dit dappere groepje heeft tot 30 september vrijwel dagelijks gezwommen in onze Gravinnepoel, maar het grote publiek is dit jaar weggebleven en waarom?

Volgens de zwemmers is er geen nieuw zand gestort en vonden vooral de kleine kinderen de overvloedige plantengroei eng en haakten ze af. Het toilet kon nauwelijks gebruikt worden, omdat het huisje vaak op slot was. Tevergeefs is er getracht met het bestuur te communiceren.

Het bestuur liet onlangs nog weten dat ze willen stoppen, omdat ze zich zorgen maken over De Gravinnepoel. Pogingen om weer nieuw leven in de zwemlocatie te blazen zijn niet gelukt en zij hopen dat een nieuw bestuur de draad wil oppakken.

Maar ondertussen vraagt de zwemgroep zich nu wel af wat er met De Gravinnepoel gaat gebeuren? Reacties en/of suggesties mogen naar Sonja Ozinga (tel. 06 3193 5231).

Doarpsbelang Top & twel, Bewonersvereniging De Grachten en Ondernemers Vereniging Top & Twel werken samen in de Gascommissie.

Zoals eerder op Top & Twel Online is bericht, is Gaswinbedrijf Vermilion Energy bezig met de voorbereidingen voor het aanleggen van een gasleiding tussen de gaswinlocaties Oppenhuizen en Boazum. Met de aanleg zal in augustus worden gestart en in de eerste maanden van 2024 zal gestart worden met de gaswinning.

In het verleden is op uitgebreide schaal bezwaar aangetekend tegen het voornemen van Vermilion om bij Oppenhuizen gas te gaan winnen vanwege het veronderstelde gevaar van bodemdaling of aardbevingen. Naar het oordeel van de Raad van State waren de bezwaren en beroepen echter ongegrond en daarmee de vergunning voor gaswinning door Vermilion definitief.

De ongerustheid en zorgen over een goede afloop zijn echter nog steeds aanwezig bij veel dorpsgenoten.

Nadat een kleine afvaardiging van de Bewonersvereniging De Grachten en Doarpsbelang in mei jl. een eerste gesprek had met Vermilion op hun kantoor in Harlingen is besloten onder de vlag van Doarpsbelang Top & Twel een breed gedragen “Gascommissie” in het leven te roepen. Deze commissie heeft als doel eenduidige en heldere communicatie van onze dorpen met Vermilion te verzorgen. Daarbij staan onderwerpen op de agenda als nulmetingen aan woningen en gebouwen, procedures bij eventuele schademeldingen, nakomen van de gemaakte afspraken. De commissie bestaat uit steeds twee leden van Doarpsbelang Top & Twel respectievelijk Bewonersvereniging De Grachten en Ondernemersvereniging Top & Twel.

Binnenkort heeft de Gascommissie in deze samenstelling haar eerste overleg met Vermilion. Op voorhand is de commissie op dit moment bezig een aantal vragen te formuleren die dan aan Vermilion kunnen worden voorgelegd. Als u ook vragen heeft voor Vermilion die door de Gascommissie kunnen worden meegenomen dan vernemen wij dat graag via een email aan doarpsbelangtopentwel@outlook.com.

De commissie houdt u via de pagina van Doarpsbelang op Top&Twel Online op de hoogte van het overleg met Vermilion.

Top & Twel – van Toen naar Toekomst

(overgenomen van topentwelonline.nl)

Wat is jouw toekomst in Top & Twel? Welke voorzieningen hebben wij nodig voor onze dorpen?
Kunt u als senior en kun jij als jongere in het dorp blijven wonen? Hoe ziet leefbaarheid eruit in de toekomst? Hoe gaan we om met energie, natuur, afval en water?

Dit zijn belangrijke vragen, vragen die beantwoord moeten worden. Vragen waar we het met elkaar over moeten hebben.
Al onze wensen en plannen worden vastgelegd in de Dorpsvisie van Top & Twel.

Dorpsvisie
Een Dorpsvisie is een document waarin wij aangeven hoe wij samen denken over de toekomst van onze dorpen. De gemeente maakt gebruik van deze Dorpsvisie in alle beslissingen die genomen worden voor en over onze dorpen. Dit kan dan medebepalend zijn welke investeringen er worden gedaan (o.a. huisvesting, bedrijvigheid en infrastructuur).

De Dorpsvisie is een belangrijk document om verder te werken aan de toekomst van Top en Twel.
De laatste Dorpsvisie van Top & Twel werd geschreven in 2003, het is nu de hoogste tijd om samen, jong en oud, plannen te maken voor de toekomst.

Meedenken en meepraten
Een voorbereidende werkgroep, bestaande uit een samenwerking tussen Doarpsbelang, de Energie-coöperatie en Top en Twel Duurzaam, aangevuld met enthousiaste dorpsbewoners, heeft onder begeleiding van Doarpswurk een enquête voorbereid. Door deze enquête in te vullen kan iedereen, jong en oud, meedenken en zijn of haar mening geven.

U vindt de enquête vanaf 13 april, op topentwelonline of klik op de volgende link: https://forms.office.com/e/Rx3qwXxBgd.

Rijdende Winkel van start in de Grachten, dinsdags vanaf 11:30 uur.

Romke Wielstra uit Nijland is initiatiefnemer van de Rijdende Winkel samen voor elkaar”.
De Rijdende Winkel is een middel om dagbesteding te bieden aan mensen met een verstandelijke beperking. Romke: we helpen elkaar om ons te kunnen ontwikkelen; wij geloven dat door waardering iedereen zich kan ontwikkelen.

Het is de bedoeling dat de Rijdende Winkel elke dinsdag vanaf ca. 11:30 uur de Grachten aan doet.
Zij zal parkeren aan de Eastwei nabij de ingang van de Langebaen. Mochten bewoners dat op prijs stellen dan is Romke Wielstra bereid ook verderop langs te komen. Via onderstaand telefoonnummer kun je dat aan hem laten weten.

De Rijdende Winkel biedt vele producten aan:
Zuivel, groente/fruit, vlees, kaas, bakkersproducten (Posthuma uit Wommels) en kruidenierswaren.
Veel producten zijn A-merk, maar vaak worden ook goedkopere alternatieve producten aangeboden. 
De foto’s hieronder geven een impressie van de aangeboden producten.

De bus staat iedere dinsdagochtend in Oppenhuizen bij de voormalige dorpswinkel van 09.15 tot 11.00 uur. 
Vervolgens staat hij in Uitwellingerga tot ongeveer 11.30 uur en daarna richting de Grachten.

Aankomende weken wordt de wekelijkse reclamefolder deur aan deur bezorgd in de Grachten. Mochten er vragen zijn, kom eens langs in de Rijdende Winkel.
zie reclamefolder >>>>

Freonlike groet,
Romke Wielstra

RW samen voor elkaar
m. RWsamenvoorelkaar@gmail.com
t. 06-555 21 840


Sinds 6 februari is de tunnel weer gedeeltelijk open voor het wegverkeer.

Na de gedeeltelijke opening van de Prinses Margriettunnel voor het wegverkeer is er slechts 1 rijstrook per richting beschikbaar en mag er maximaal 50 km/u worden gereden. De verwachting is dat door het gedeeltelijk openen van de A7 tussen Sneek en Joure de verkeersdruk op lokale wegen in de regio vermindert.

Weggebruikers en omwonenden ondervinden desondanks hinder van deze situatie. Er rijdt extra verkeer op de weg (de Nije Dyk) en op de provinciale en gemeentelijke wegen. Dit kan onveilige situaties geven voor bijvoorbeeld overstekende fietsers.

Samen met de provincie en gemeenten houdt RWS de situatie zorgvuldig in de gaten en wordt gekeken hoe het verkeer het best veilig kan worden omgeleid.

Lees verder op de site van RWS >>>

Oliebollenborrel 2022

De feestcommissie van de Langebaen organiseert op 29 december a.s. de oudejaarsbijeenkomst voor de inwoners van de Grachten. In de sfeervolle omgeving van Langebaen 17 worden dan vanaf 16:30 uur oliebollen en Drents-Groningse knieperties gebakken.

De kelen kunnen worden gesmeerd met aanwezige glühwein, chocolademelk of thee.
Door de aanwezige vuurkorven zijn we verzekerd van sfeer en warmte.
De mensen die wat slechter ter been zijn, kunnen eventueel binnen zitten (in de openstaande garage).
Naast een toost op het nieuwe jaar kunnen persoonlijke (goede) wensen of gedachten worden ingebracht die verzameld worden in de daar opgestelde wensboom.
Door de organisatie worden vooraf de hangers rondgebracht.

Let wel, een toilet is slechts voor “noodgevallen” beschikbaar.

Dus kom op 29 december a.s. proosten op 2023!!!

Kerstmarkt in het Plattelanswinkeltsje

Op zaterdag 17 december en zondag 18 december staat het Plattelanswinkeltsje in het teken van de Kerstmarkt 2022. Onder het genot van een hapje en een drankje kan in het winkeltje naar behoefte gesnuffeld worden in de aangeboden producten waaronder:
– Heerlijke grootmoeders hachee
– Winterstoof van de Tophus BBQ ( gemaakt door Frouke & Esli)
– Kerst decoratie, kransen en dergelijke
– Kerstkaarten
– Kakelverse kippeneieren
en natuurlijk nog veel meer …

U bent zaterdag en zondag van harte welkom tussen 16:30 en 20:00 uur!

Voorbereiding (ontwerpfase) vervanging brug Uitwellingerga start in 2023

In het bestuurlijk overleg over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) hebben minister Harbers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Fryslân afspraken gemaakt over de verdere aanpak van de bruggen in Fryslân op het Prinses Margrietkanaal.

Brug Uitwellingerga voldoet niet aan de eisen van de hoofdvaarweg en heeft het einde van de levensduur bereikt. Daarom startte Rijkswaterstaat begin 2020 met een onderzoek naar de mogelijkheden voor vervanging van deze brug, een Verkenning. Vorig jaar werd bekend dat er geen budget was voor vervanging van deze brug. De vervolgstappen van het lopende onderzoek werden op dat moment “on hold” gezet.
Afgelopen maand werd bekend dat er bij de voorjaarsnota (mei 2023) budget wordt toegekend voor de vervanging van de huidige brug. Dit betekent dat Rijkswaterstaat volgend jaar het onderzoek weer kan oppakken.
Het onderzoek start dan weer met de afweging van de drie kansrijke alternatieven: aquaduct en de beweegbare bruggen op 7,4m en 9,1m doorvaarthoogte. Over deze kansrijke alternatieven heeft RWS vorig jaar reacties opgehaald bij de direct omwonenden, dorpsbelang Top en Twel, de werkgroep Structuurvisie Top en Twel en de ondernemersvereniging.
Zodra er een vervolgstap in de afweging wordt gemaakt zullen de belangengroepen weer worden geïnformeerd.

1 2 3 8