In deze rubriek worden de gepubliceerde nieuwsitems in chronologische volgorde getoond.
Heeft u een actuele wetenswaardigheid die voor alle bewoners van de Grachten interessant is, dan kunt u dat via het contactformulier kenbaar maken.
Het bestuur zal dit dan zo snel mogelijk op pakken …


Baenen sneeuwvrij na vrijwilligersklus

In de regel zorgt de gemeente SWF voor het sneeuwvrij maken van de Eastwei tot aan de Bybaen. Schijnbaar is de toelevering aan de agrarische bedrijven minder belangrijk . . . (?).
Ook de Baenen worden door de gemeente niet meegenomen bij het strooien van zout. Afgelopen maandagmorgen heeft Eastwei-bewoner Henk Sybesma zijn stoute schoenen aangetrokken en zijn zwager Lolle Nauta gevraagd of hij niet even zijn tractor met laadklep kon gebruiken voor het wegschuiven van de overtollige sneeuw op de baenen.
In een uurtje was de klus gefikst en toonden een groot aantal bewoners op de Grachten-app hun waardering.

Een fantastisch initiatief dat aantoont dat in deze wijk het “noaberschap” nog steeds bestaat . . .
Onze dank gaat uit naar Henk Sybesma en Lolle Nauta

Hondentoilet in aantocht

De gemeente SWF heeft deze week naar de familie Berghuys, woonachtig aan de Binnenbaen, aangegeven dat er dit jaar een hondentoilet in de Grachten zal worden geplaatst.

De nieuwe serie bakken zijn reeds besteld bij de leverancier en het wachten is nu op de levering.
Dit is het positieve resultaat na vele jaren smeken en bedelen bij de gemeente.

Het lijkt er op dat het nu menens wordt …

Beslissing over aquaduct dichterbij …

bericht van de werkgroep A7:
Medio dit jaar hebben wij aan de hand van ons rapport “Structuur-versterking Oppenhuizen en Uitwellingerga. Geluidhinder en Veiligheid. Recreatie en Wonen” een presentatie gegeven aan de verantwoordelijke wethouders van Súdwest-Fryslân, Mirjam Bakker en Mark de Man.  

geluidoverlast
De werkgroep heeft daarbij aangegeven dat het overgrote deel van de inwoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga geluidsoverlast heeft van het wegverkeer van de A7. Wij stellen voor deze geluidsoverlast in een  gebiedsgerichte aanpak (gekoppeld aan de brugvervanging) tot een acceptabel niveau te verlagen door landschappelijk inpasbare geluidwerende voorzieningen aan te brengen.

brugvervanging
Voorts is in de presentatie aandacht gegeven aan de brug in Uitwellingerga met de voorkeur van het overgrote deel van de inwoners van Uitwellingerga en Oppenhuizen deze te vervangen door een aquaduct.
Een verhoogde brugverbinding naar 7.40 of 9.10 m’, waarbij in beide gevallen de taluds verhoogd en verbreed moeten worden,  zal behalve een verdere landschappelijke aantasting ook het woon- en leefklimaat in onze dorpen nog meer geweld aan doen.  Bovendien zal een brugverbinding de onveiligheid voor het vaarverkeer op het knelpunt Uitwellingerga niet oplossen en biedt een aquaduct meer perspectief voor verdere kleinschalige recreatieve gebiedsontwikkeling.

bereikbaarheid Brêgefinne
Voor de volledigheid dient te worden vermeld dat vertegenwoordigers van Brêgefinne in een gesprek met de werkgroep het belang van een blijvende goede bereikbaarheid van het bedrijventerrein hebben onderstreept. Mocht de keuze op een aquaduct vallen, zal deze ingericht moeten zijn op bijzondere transporten met maximale afmetingen.

Tot slot heeft de werkgroep Structuurversterking aangestipt ervan uit te mogen gaan dat een aquaduct met de hedendaagse kennis en techniek gerealiseerd kan worden zonder de problemen die zich destijds bij de realisatie van de Prinses Margriettunnel in 1977 hebben voorgedaan.

gemeente SWF
De gemeente Súdwest-Fryslân, bij monde van hun verantwoordelijke wethouders, heeft zijn waardering uitgesproken voor de werkzaamheden van de werkgroep en kwalificeerde  het plan als goed uitgewerkt en ambitieus. Zij vinden echter dat Rijkswaterstaat vooralsnog het eerste aan zet is voor de verdere ontwikkeling, alvorens de gemeente aanhaakt.

verkenning door RWS
In de Verkenningsfase van het brugvervangingsproject heeft de werkgroep gesproken met Rijkswaterstaat.  In digitale bijeenkomsten heeft Rijkswaterstaat de stand van zaken toegelicht.
Kort samengevat zijn er zoals u weet drie varianten: een brug van 7.40 m’ hoogte,  een brug van 9.10 m’ hoogte óf een aquaduct.

Verschillende effecten/aspecten met betrekking tot de veiligheid van het vaar- en wegverkeer, duurzaamheid, CO2-uitstoot (bij aanleg) zijn weliswaar aangestipt, maar nog niet in detail uitgewerkt. Ook heeft Rijkswaterstaat nog geen inzicht kunnen geven in de kosten voor aanleg, exploitatie en onderhoud van een brug versus een aquaduct.

Teneinde een reële kostenvergelijking te kunnen maken, heeft de werkgroep erop gewezen, alle kosten voor elke keuzevariant voor de gehele levensduur in beeld te brengen. Als dit bijvoorbeeld alleen beperkt zou blijven tot de aanlegkosten, zal een aquaduct al gauw duurder uitkomen, maar als je praat over alle kosten in de levensduur is het de vraag of een aquaduct wel duurder is.  

De werkgroep heeft Rijkswaterstaat verzocht tijdig transparantie te betrachten, zodat er een evenwichtige en weloverwogen keuze op alle aspecten kan worden gemaakt.  

De werkgroep leidt uit de gesprekken af, dat Rijkswaterstaat de nieuwe oeververbinding (lees: brug) teveel vanuit een economische en financiële invalshoek benadert en vooralsnog onvoldoende stilstaat bij het maatschappelijke effect hiervan. Dit maatschappelijk effect, waaronder primair het woon- en leefklimaat van de inwoners, staat bij ons als werkgroep voorop in de keuze. Wij hebben Rijkswaterstaat gevraagd dit aspect (wat wij tot nu toe nog gemist hebben) in hun voorstel gedetailleerd uit te werken en voor te leggen aan alle betrokkenen.

planning
Als gevolg van de Corona-epidemie  is de huidige verkenningsfase vertraagd. Het streven is nu om in april/mei 2021 tot een keuze te komen om deze vervolgens medio volgend jaar aan de minister voor te leggen. Wij wachten een volgend overleg met Rijkswaterstaat af, waarbij wij ervan uitgaan dat er meer inzicht kan worden gegeven.

provincie Fryslân
Tot slot. Op donderdag 10 december jl. , heeft de werkgroep een prettig en constructief digitaal overleg gehad met mevrouw Avine Fokkens-Kelder, verantwoordelijk gedeputeerde van Fryslân. Zonder een directe toezegging te kunnen doen (alle informatie is immers nog niet voorhanden) staat de gedeputeerde  vanuit het belang van recreatie, toerisme, veiligheid op het water en landschappelijke en maatschappelijke inpassing,  positief tegenover het voorstel van de werkgroep om een aquaduct als belangrijke keuzevariant aan te merken. Zij zal dit in haar gesprek met Rijkswaterstaat betrekken en voorleggen aan de provinciale bestuurlijke colleges.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u in deze rare, onzekere tijd prettige feestdagen en vooral een gezond 2021 toe.

Doarpsbelang Oppenhuizen en Uitwellingerga

Werkgroep Structuurversterking

December 2020

Sfeervol rustpuntje aan de Eastwei: nu ook verse melk en eieren!

Medio dit jaar is de familie Feenstra gestart met een plattelandswinkeltje op het eind van de Eastwei. Naast verse producten uit eigen tuin is er een pluktuin met seizoenbloemen en kan er in alle rust een vers kopje koffie worden getapt …

Het winkeltje maakt onderdeel uit van het landelijke fietsinitiatief “Rustpunten” op het platte land.

In het winkeltje zijn de volgende producten te koop (zelfbediening):

 • verse eieren
 • verse koeienmelk
 • bloembollen
 • koffie, thee, fris, koek
 • geurstokjes
 • geurkaarsjes

Het winkeltje is zeven dagen per week 24 uur geopend.
In deze tijd van het jaar helemaal in de kerstsfeer versierd en zeker de moeite waard te bezoeken …

Verse koeienmelk
Informatie over de levering van de verse koeienmelk kunt u op de website “Milk4you” vinden die bereikbaar is via de volgende QR-code:

Informatie:
It plattelânswinkeltsje:
Feenstra Farm
Eastwei 50
8606 JZ Sneek

06-41304733
brechtsjefeenstra@gmail.com

Eerste Groendak in de Grachten

Vandaag is bij de familie Deelstra aan de Eastwei het platte dak voorzien van lichtgewicht sedum.
Daarmee is het eerste groene dak in onze wijk een feit: 

Nog even op een rijtje:

 • Betreft lichtgewicht sedum, wat past op ieder dak. Belasting ca. 40/50 KG per m2.
 • Er wordt een onderlaag aangebracht om er voor te zorgen dat het water kan worden afgevoerd
 • De 2e laag is een (isolerende) laag wat het water opneemt en waarop het sedum kan aarden.
 • De 3e laag betreft de sedum mat.

Voordelen:

 • Het levert dus isolatie in de winter en houdt bij warmte de ruimte ca. 7 graden koeler.
 • Het geeft een langere levensduur van het dak.
 • Houdt water vast, wat dus minder het rioleringssysteem belast.
 • Geeft biodiversiteit, helpt bijen, vlinders etc..
 • Het ziet er prachtig uit…

Onderhoud:

 • 1 x per in de herfst “maaien”. Met een heggeschaar toppen en het afgeknipte sedum laten liggen omdat er zaadjes in zitten.
 • Zorgen dat afvoeren niet begroeien/eventueel onkruid verwijderen
 • Bij extreme warmte en langere periode van droogte, dan zelf bewateren. Niet veel, want sedum heeft niet veel water nodig.

Investering:

 • De investering bedraag 2500E inclusief BTW voor 40 vierkante meter dakoppervlakte. De gemeente heeft daarvan 50% gesubsidieerd, waarvoor hulde!

De aanleg:

Aanvoer van de materialen begin van de morgen …

Basis onder het sedum-dak is de drainagelaag voor de afvoer van overtollig regenwater …

Uitrollen van de drainagelaag …

De isolatielaag op de drainage laag …

Aan het eind van de morgen is het groene sedumdak gereed en is eigenaar Jan Deelstra trots en tevreden …

Verkenning Friese Bruggen vertraagd

Oude Schouw, Uitwellingerga en Spannenburg

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft in het Bestuurlijk Overleg met de regionale partners Noord-Nederland over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) gesproken. Hierin is besloten om rond medio 2021 de voorkeursbeslissing voor de MIRT-Verkenning Spannenburg, Oude Schouw en Uitwellingerga te nemen. Dan is bekend welke oplossing voor de vervanging van deze bruggen de voorkeur heeft om verder uit te werken in de planuitwerkingsfase.

In juni 2020 zijn voor elke locatie drie alternatieven gepresenteerd aan de omgeving; een 7,40m hoge beweegbare brug, een 9,10m hoge beweegbare brug en een aquaduct. Er is iets meer tijd nodig om te komen tot een voorkeursalternatief, zodat er gelegenheid is voor een nadere analyse naar koppelkansen in het projectgebied, maar ook om de ontwerpen te optimaliseren en bijbehorende kosten te onderzoeken. Op basis van deze verdere uitwerking wordt er overlegd met de stakeholders, zoals de provincie Fryslân en de betrokken gemeenten, om te komen tot de keuze van het voorkeursalternatief. 

Vervolg
De omgeving (bewoners en gebruikers) wordt over het advies van een voorkeursalternatief geïnformeerd als Rijkswaterstaat, de betrokken gemeenten en de provincie Fryslân een uniform advies hebben.

Met vriendelijke groet, Projectteam Verkenning Friese Bruggen
friesebruggen@rws.nl

Geen stoute kinderen ….

Vanmiddag, 4 december hebben Sint en Piet een bezoek gebracht aan de Grachten. Alle grote kinderen werden getrakteerd op een letter van banket (de i zonder punt).
Met andere woorden er waren geen stoute kinderen in het plan …

Sint vroeg het bestuur nog de groeten te doen aan alle bewoners en hij wenst ons allen een fijne Sinterklaas-avond en prettige kerstdagen …

Najaarsvergadering afgelast

Voor 14 november a.s. staat de ALV – najaarsvergadering gepland. Gezien de exponentiële groei van het aantal besmettingen en de nieuw afgekondigde maatregelen wil het bestuur de leden niet bloot stellen aan onnodige risico’s. 

Daarom heeft het bestuur besloten de najaarsvergadering niet door te laten gaan. Zij heeft overwogen om de vergadering digitaal te laten plaatsvinden, maar vindt dit geen goed alternatief voor een fysieke vergadering.
Wel zal het bestuur de leden in november per mail informeren over de jaarstukken en begroting om u de gelegenheid te bieden daar vragen over te stellen.
De vaststelling van de jaarstukken en begroting zal in de eerstvolgende fysieke vergadering plaatsvinden. Ook overige vragen zijn uiteraard bij het bestuur van harte welkom.

Het bestuur rekent op uw begrip en roept op om aandacht voor elkaar te blijven houden.

Mededeling van het bestuur van de Coöp. Vereniging de Grachten U.A.

Aquaductvariant voor Doarpsbelang de enige echte oplossing …

Werkgroep Structuurversterking van Doarpsbelang Oppenhuizen en Uitwellingerga houdt vast aan aquaductvariant.

We zijn in de uitwerking van de Startbeslissing iets over de helft van de Verkenningsfase. In deze fase zijn er drie varianten voor een nieuwe oeververbinding voorgelegd, t.w. een brug met een hoogte van 7.40 meter, een brug met een hoogte van 9.10 meter of een aquaduct.
Rijkswaterstaat heeft in het afgelopen halfjaar een bijeenkomst in ’t Harspit en vanwege het coronavirus een digitale bijeenkomst gehouden met het doel in oktober-november van dit jaar een keuze aan de minister te kunnen voorleggen.

In deze bijeenkomsten en het daarop volgende overleg met Rijkswaterstaat heeft de werkgroep Structuurversterking Oppenhuizen en Uitwellingerga aangegeven voorkeur te blijven houden voor een aquaductvariant. Ondanks dat een aquaduct een grotere investering vraagt, rechtvaardigt de werkgroep deze keuze, door argumenten aan te voeren, zoals: het bevorderen van de veiligheid op het water (beroeps- en recreatievaart), de inpassing in het landschap, het dorpsaanzicht, de gewenste gebiedsgerichte aanpak met verdere ontwikkeling c.q. herinrichting van het gebied door de koppeling van deelprojecten. Hierin zullen recreatievoorzieningen en bijvoorbeeld het tegengaan van de geluidsoverlast van de A7 hand in hand moeten gaan.

De enquêtes in 2018 en 2019 hebben duidelijk aangetoond dat de werkgroep zich in hun streven door de inwoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga gesteund voelt.
Na het laatste overleg mede op verzoek van Rijkswaterstaat heeft de werkgroep in een overzicht de voor- en nadelen van de drie voorgestelde varianten nog eens naast elkaar gezet. Ook hierin komt een aquaduct als beste variant naar voren (Lees verder).

Of een aquaduct een grotere investering vereist, is nog maar de vraag als we behalve de aanlegkosten ook de exploitatie- en onderhoudskosten hierin meenemen. De aanleg van een aquaduct versus een brug zal een grotere financiële investering vragen. Echter, de werkgroep heeft Rijkswaterstaat gevraagd, naast de aanlegkosten een heldere, transparante voor alle betrokken partijen inzichtelijke uitwerking van de exploitatie- en onderhoudskosten op te stellen, waarbij rekening wordt gehouden met de levensduur van een brug dan wel aquaduct. Alleen op basis van deze zogenaamde life-cycle-costs/vision kan er een gedegen financiële afweging plaatsvinden.

De plannen van de werkgroep voor de gebiedgerichte aanpak zijn gepresenteerd aan de betrokken, verantwoordelijke wethouders van Súdwest-Fryslân. Een ambitieus plan, waarvoor zij waardering hebben uitgesproken. Tevens ligt er een verzoek om deze plannen aan de verantwoordelijke gedeputeerde(n) van de provincie voor te leggen en toe te lichten.
De werkgroep voert in augustus – september ook nog gesprekken met een vertegenwoordiging van het bedrijventerrein Brêgefinne en andere direct betrokkenen.

Iedereen dertig

Hierbij een berichtje van de “iedereen 30” commissie van de Grachten.

Wat is het fijn dat de Gravinnepoel weer open is! Met de opening neemt ook de verkeersdrukte op de Eastwei toe. Op het stuk Eastwei langs de wijk de Grachten geldt een maximum snelheid van 30 km per uur. Niet zonder reden, door het ontbreken van een stoep en fietspad moeten alle weggebruikers over deze weg. En voor de veiligheid van fietsers, voetgangers en huisdieren is het autorijden met gepaste snelheid van levensbelang. Laten we ons daar bewust van zijn en de snelheid aanpassen. 

Wij wensen u een fijne en veilige zomer toe!

Klaas van Damme en Larissa Lokenberg

1 2 3 6