In deze rubriek worden de gepubliceerde nieuwsitems in chronologische volgorde getoond.
Heeft u een actuele wetenswaardigheid die voor alle bewoners van de Grachten interessant is, dan kunt u dat via het contactformulier kenbaar maken.
Het bestuur zal dit dan zo snel mogelijk op pakken …


Werkgroep A7 publiceert Enquêteresultaten en inspraaknota

Afgelopen december heeft Doarpsbelang een enquête gehouden onder de inwoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga. Hierin is de vraag gesteld hoe u denkt over 7 speerpunten op het gebied van geluidhinder en veiligheid, recreatie en wonen. 

U had de keuze de enquête op papier of digitaal in te vullen en aan te geven of u met het speerpunt (voorstel): Ja mee eens, Geen mening of Oneens was. 

De respons op de enquête bedraagt totaal 45%. Minder dan de enquête die de werkgroep in 2018 over geluidhinder heeft gehouden, toen was de respons 64%. Maar gezien de gebrekkige verspreiding van de enquêteformulieren in Oppenhuizen en de feestdagen, kan deze respons als zeer positief worden aangemerkt.
Als we bij de uitslag van de enquête ook de opkomst van de inloopavond van 11 december jl. in beschouwing nemen (opkomst meer dan 100 personen), krijgen we een positief beeld en voelt de werkgroep A7 zich door u breed gesteund bij de komende benadering van de overheidsinstanties en Rijkswaterstaat.

Om u een beeld te geven van het resultaat, geven wij enkele cijfers/percentages.

Het aantal ingeleverde formulieren bedroeg 45%, te verdelen in 21% in papier en 24% digitaal ingevuld. Dit betekent dat 55% van de  adressen in Oppenhuizen en Uitwellingerga het formulier niet heeft ingeleverd.


Op de inloopavond van 11 december jl. is al aangegeven dat u een speerpunt als een voorstel van de werkgroep A7 moet zien.  Het is een voorstel namens Oppenhuizen en Uitwellingerga in de komende gesprekken met de betrokken overheidsinstanties voor de gebiedsgerichte aanpak die gekoppeld is aan de vervanging van de brug in Uitwellingerga.

Mening per speerpunt:

Conclusie per speerpunt

 1. U bent het eens (87.5%) dat de snelheid op de A7 ter hoogte van Oppenhuizen en Uitwellingerga dag én nacht omlaag moet naar maximaal 100 km p/u. en als het kan naar 80 km p/u. Met name het vrachtverkeer in de nacht is een bron van geluidhinder.
  Door het stikstofverhaal is landelijk bepaald dat per maart 2020 op snelwegen waar nu maximaal 130 km p/u gereden wordt, overdag de maximum snelheid op 100 kmp/u wordt bepaald; dit gaat dus ook op voor het A7 traject langs onze dorpen. Desondanks zal Doarpsbelang aandacht blijven vragen voor het omlaag brengen van de snelheid (dag én nacht) én de handhaving hiervan.

 2. In overgrote mate kiest u voor een aquaduct i.p.v. van een nieuwe (hogere) brug. Zowel voor de veiligheid op het water en op de weg als ook voor de landschappelijke inpassing heeft een aquaduct de voorkeur boven een nieuwe brug. Hierbij zijn natuurlijk aandachtspunten. We zitten niet te wachten op een situatie zoals destijds in de zeventiger jaren bij de aanleg van de Prinses Margriettunnel met grondverzakkingen en schadeclaims. Ook dient het wegennet rond een nieuw aquaduct, in het geval van (zwaar) verkeer van en naar het bedrijventerrein Bregefinne geen extra belasting geven voor de direct omwonenden. Er mag geen extra geluidhinder van de nieuw aan te leggen oeververbinding ontstaan, terwijl geluidhinder van de Pr.Margriettunnel moet worden teruggedrongen. Een extra aquaduct dient ook voor fietsers goed begaanbaar te zijn.

 3. Begroeide grond- en zichtwallen moeten geluidhinder tegengaan, maar moeten ook in het Friese open landschap passen. Het is een onderzoek waard of deze grond- en zichtwallen voldoende geluidreductie opleveren én kunnen opgaan in een groenzone die als het ware het Burg. Rasterhofpark verlengd tot voorbij het Pr. Margrietkanaal richting Joure.

 4. Voor de bevordering van de kleinere recreatievaart in onze dorpen is op basis van de ingeleverde formulieren een meerderheid (77.5%) te vinden, maar zijn er wel opmerkingen geplaatst bij de bevaring van t Ges. Geconstateerd wordt dat er soms te grote schepen gebruik maken van ,t Ges met alle daaraan verbonden ongemakken. Sommigen van u zetten vraagtekens bij het herstel van de (privé) draaibruggen, en benadrukken de onbelemmerde doorvaart. Daarentegen spreekt u zich wel uit voor een passantenhaven(tje) nabij de brug aan de Eastwei.
  Een vaarverbinding naar de Brekken (Leijenpoel) voor kleinere recreatievaart wordt wel voorgestaan, alleen over de route vanuit de dorpen en de daarmee gepaard gaande kosten wordt verschillend gedacht. Een enkele negatieve vergelijking met de vaarroute langs de N7 in Sneek wordt aangehaald.

 5. In ruim 90% van de ingeleverde formulieren/reacties spreekt u zich uit voor extra aandacht voor wandel- en fietspaden in onze dorpen. Extra paden voor (sportieve) recreatie en aandacht voor (oude) wandelstructuren, zoals de trambaan Sneek – Joure en de mogelijkheid voor een wandelrondje Eastwei – it Wiid/Houkesloot – Afkelandsedyk.

 6. Woningbouw voor ouderen en starters blijft in onze dorpen achter en heeft daarom ruimschoots (89%) uw aandacht. U kunt zich vinden in het voorstel van Doarpsbelang om daar waar zich de mogelijkheid voordoet, zo nodig de huidige bestemming van woonobjecten voor deze doelgroepen aan te passen. Sommigen onder u stellen wel de voorwaarde dat alleen inwoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga hiervan gebruik mogen maken. Doarpsbelang zal bij de betrokken instanties hiervoor aandacht (blijven) vragen.

 7. Teneinde geluidhinder tegen te gaan spreekt u zich in grote getale uit voor meer geluidsarm asfalt. Hoewel Rijkswaterstaat eerder heeft aangegeven dat zij hiertoe niet verplicht is, omdat de geluidsnorm niet wordt overschreden, zal Doarpsbelang zowel in het kader van de gebiedsgerichte aanpak (voor de brugvervanging) als ook in het groot-onderhoud van wegen hiervoor aandacht blijven vragen.

Vervolg

Het resultaat van en de opmerkingen in de enquête zijn verwerkt in de de nota Structuurversterking Oppenhuizen en Uitwellingerga.
Dit document is voor Doarpsbelang het vertrekpunt voor de gesprekken met o.a. Rijkswaterstaat, provincie en gemeente.
Download hier de inspraaknota >>>>

Wij danken u nogmaals voor uw medewerking en houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

2020: 2 huizen aangeboden

Momenteel worden 2 huizen in het Grachtenplan te koop aangeboden.
De woonbestemming binnen de Grachten is zowel permanent als recreatief. Bewoners van de Grachten zijn bij aankoop van hun woning verplicht lid te worden van de Coöp Vereniging de Grachten U.A. (via kettingbeding).
De vereniging is eigenaar van het water binnen de Grachten en zorgt voor het onderhoud hiervan.

Naar het actuele aanbod >>>

Nog te weinig deelnemers …

Afgelopen dagen is binnen de Grachten de onderstaande brief verspreid.
Voor mensen die thuis heel snel internet wensen teleurstellend dat het vereiste aantal deelnemers nog niet is bereikt. Maar tot komende zomer kunnen bewoners zich alsnog hiervoor aanmelden.

Uiteraard moet ieder voor zich hierin een keuze maken.
Het bestuur van de Grachten acht het een positieve zaak indien ook het Grachtenplan met glasvezel wordt ontsloten. Dit maakt het plan aantrekkelijker en leidt uiteindelijk tot een grotere verkoopbaarheid van onze huizen …

Aan de bewoner(s) van de Grachten
Uitwellingerga

Datum: 21 december 2019
Betreft: Glasvezel voor Noard- en Südwest Fryslân

Beste bewoner,
Glasvezel voor de hele Mienskip; met dat doel voor ogen hebben we de afgelopen periode een vraagbundeling georganiseerd voor alle bewoners van de kleine kernen in Südwest en Noardwest Fryslân ten zuiden van de A31.
Om dit te kunnen realiseren is een gemiddelde deelname van 35% over het hele gebied noodzakelijk. Dorpsbelangen en vrijwilligers hebben zich hier hard voor ingezet. Hoewel een groot deel van de kernen meer dan 35% aanmeldingen heeft gehaald, zijn we er nog niet helemaal. Dat betekent dat we de aanleg van het glasvezelnetwerk in uw dorpskern nog niet kunnen garanderen.

Toch hebben we er vertrouwen in dat we gezamenlijk de 35% alsnog kunnen halen!

Op dit moment heeft 26% van de bewoners zich aangemeld.
Om ervoor te zorgen dat de minimum deelname wordt gehaald, geven we de bewoners extra tijd om zich alsnog te melden: Alle bewoners die in aanmerking komen voor een aansluiting, kunnen zich tot de zomer van 2020 aanmelden.
Uiteraard zijn tot dan de extra kosten voor aansluiten achteraf niet van toepassing.

Haalt het hele gebied 35%? Dan komt er glasvezel!

Meer informatie
Heeft u nog Vragen of wilt u meer informatie?
Kijk dan op de website www.glasvezelvoorfryslan.nl of neem contact op met onze klantenservice via telefoonnummer 088 75 85 800.
Onze klantenservice is bereikbaar op werkdagen van 8:30 uur tot 17.00 uur.

Met vriendelijke groet,

Jaap Bosman en Anja Rombout.

Grachten-bloemetje voor F2-kampioen Nyck de Vries

In zijn derde seizoen in de Formule 2-klasse, die vaak de kweekvijver van de Formule 1 wordt genoemd, wist Nyck de Vries dit jaar op soevereine wijze de titel binnen te slepen. Met zijn team ART Grand Prix was hij de concurrentie met afstand de baas, wist hij vier races te winnen en in totaal elf keer op het podium te eindigen.

Nyck de Vries wordt in februari a.s. 25 jaar en is een kind van de Grachten. Al als kind van 8 reed hij op zijn motortje op de groenstrook aan de Bybaen zijn eerste rondjes.
Sinds die tijd staat zo’n beetje alles binnen het gezin de Vries in het teken van de auto-racerij.
De titel in de Formule 2 geldt nu als voorlopig hoogtepunt.

Met deze titel op zak begint hij in het komende seizoen met een nieuwe uitdaging in de toekomstgerichte Formule E, waarin uitsluitend met elektrisch aangedreven auto’s wordt gereden.

In de elektrische raceklasse, waarvan het zesde seizoen inmiddels gaande is, kreeg De Vries een stoeltje bij het Mercedes-Benz EQ-team, het elektrische zusterteam van het dominerende Formule 1-team van Mercedes, waar hij eerder al voor in de simulator reed. Een perfect toekomstperspectief …
Op het FIA-gala in Parijs ontving de Nederlander vorige week vol trots zijn Formule 2-bokaal en werd hij gevraagd of hij via de Formule E zijn droom, rijden in de Formule 1, nog steeds dacht waar te kunnen maken. “Nee, daar ben ik heel eerlijk over”, zo antwoordde De Vries stellig. “Ik had een persoonlijk doel en dat was de Formule 2-klasse winnen, om zo de wereld te laten zien dat ik dat kon.”

“Daarnaast is de autosport niet bepaald recht voor z’n raap. Dingen veranderen namelijk heel snel en dat speelde voor mij een rol in mijn keuze om naar de Formule E te gaan. Het is niet alleen genoeg om te presteren op de baan, daar ben ik me heel bewust van en ik blijf realistisch”, vertelt Nyck de Vries.

Carriere van Nyck de Vries

Op 13 september 2011 werd De Vries in het Japanse Suzuka wereldkampioen in de KF1-klasse, de hoogste kartingklasse ter wereld.

Het jaar ervoor was hij in Zuera al wereldkampioen in de KF2 geworden, nadat hij in de laatste ronde Jordan Chamberlain voorbij was gegaan.[1]

In 2008 debuteerde De Vries voor het Italiaanse Chiesa Corse Zanardi Team, waar hij samen met David da Luz reed. Hij werd onder andere kampioen van de KF3 (2008, 2009), de Duitse jeugdklasse (2008, 2009) en het Europees kampioenschap KF3 (2009).

De Vries werd in 2010 opgenomen in het talentprogramma van McLaren, het Britse Formule 1-team.[2] waar hij onderdeel van uitmaakte tot 2019.[3]

In 2012 maakte De Vries de overstap naar de formuleracerij, waarbij hij zijn Formule Renault 2.0-debuut maakte in zowel de Eurocup Formule Renault 2.0 als de Formule Renault 2.0 NEC voor R-Ace GP. In de Eurocup werd hij met twee podiumplaatsen vijfde in het kampioenschap met 78 punten, terwijl hij in de NEC een race won op het TT-Circuit Assen en met drie andere podiumplaatsen tiende werd met 166 punten. Dit ondanks dat hij in slechts vijf van de acht raceweekenden deelnam.

In 2013 bleef De Vries actief in de Formule Renault 2.0 in zowel de Eurocup als de Formule Renault 2.0 Alps. Hij maakte hierbij de overstap naar het team Koiranen GP. Hoewel hij in slechts drie van de zeven raceweekenden in het Alps-kampioenschap uitkwam, werd hij met 68 punten achtste in de eindstand met twee tweede plaatsen op het Circuit Mugello. In de Eurocup won hij tegen het eind van het seizoen twee races. Eén op de Hungaroring en één op het Circuit de Barcelona-Catalunya. In het eindklassement werd hij opnieuw vijfde met 113 punten.

In 2014 reed De Vries opnieuw voor Koiranen in zowel de Eurocup als de Alps. In beide kampioenschappen werd hij op dominante wijze kampioen. In de Eurocup won hij vijf races, behaalde hij nog vijf andere podiumplaatsen en werd hij met 254 punten kampioen. In de Alps won hij negen races, stond hij in nog drie andere races op het podium en behaalde hij 300 punten op weg naar het kampioenschap.

In 2015 maakte De Vries de overstap naar de Formule Renault 3.5 Series. Daarbij kwam hij uit voor DAMS. Hij stond vijf keer op het podium voordat hij de laatste race van het seizoen op het Circuito Permanente de Jérez won, waardoor hij achter Oliver Rowland en Matthieu Vaxivière derde werd in de eindstand met 160 punten.

In 2016 stapte De Vries over naar de GP3 Series, waar hij uitkwam voor het team ART Grand Prix. Met een overwinning op het Autodromo Nazionale Monza en het Yas Marina Circuit eindigde hij op de zesde plaats in het klassement met 133 punten.

In 2017 maakte De Vries de overstap naar het hernieuwde Formule 2-kampioenschap. Daarin kwam hij uit voor het team Rapax. Hij won op het Circuit de Monaco zijn eerste race in het kampioenschap. Daarnaast behaalde hij nog een podiumplaats op het Baku City Circuit en behaalde hij een dubbele podiumplaats op de Hungaroring. Voorafgaand aan het raceweekeinde op Spa-Francorchamps verving hij Louis Delétraz bij het team Racing Engineering, terwijl Delétraz de omgekeerde weg bewandelde. In zijn eerste weekeinde voor dit team behaalde hij nog een podiumplaats, waardoor hij uiteindelijk met 114 punten als zevende zijn debuutseizoen afsloot.

In november 2017 tekende De Vries een contract bij het team Prema Racing, waar hij in 2018 een team vormde met Sean Gelael. Hij won races op Circuit Paul Ricard, de Hungaroring en Spa-Francorchamps. Daarnaast behaalde hij polepositions op Spa en het Sochi Autodrom. Ook stond hij nog driemaal op het podium, waardoor hij achter George RussellLando Norris en Alexander Albon vierde werd in de eindstand met 202 punten.

In 2019 maakt De Vries binnen de Formule 2 de overstap naar ART Grand Prix als vervanger van regerend kampioen George Russell, die overstapte naar de Formule 1. Hij vormt hier een team met de uit de GP3 overgekomen Nikita Mazepin.[4] Drie races voor het eind van het seizoen werd hij gekroond tot kampioen in de klasse.

Aan het eind van 2019 maakt De Vries zijn Formule E-debuut bij het Mercedes-Benz EQ Formula E Team, als teamgenoot van Stoffel Vandoorne.[5]

Plan Structuurversterking Top&Twel: 7 speerpunten

Doarpsbelang zet in op een structuurversterking van de dorpen. Het plan wordt gekoppeld aan de vervanging van de brug over het Prinses Margrietkanaal. Rijkswaterstaat moet die brug vóór 2026 hebben vervangen. Rijkswaterstaat, Provincie Fryslân en de Gemeente Sudwest Fryslân bieden daarbij kans voor een zogenaamde gebiedsgerichte aanpak. Een unieke kans om in een breder plan de geluidhinder te verminderen en tevens een impuls te geven aan de leefbaarheid in onze dorpen.

In 2018 heeft Doarpsbelang in samenwerking met Plan de Grachten een enquête gehouden naar de geluidhinder van het wegverkeer van de A7. In een respons van ruim 64% heeft 82% van de inwoners aangegeven de geluidhinder hinderlijk tot zéér storend te vinden.
De enquête gaf voldoende reden om dit ongenoegen kenbaar te maken bij Rijkswaterstaat, de gemeente en de provincie. Doarpsbelang heeft met deze instanties enige verkennende gesprekken gevoerd.

In november 2018 heeft de minister van Verkeer en Infrastructuur de beslissing genomen om de brug in Uitwellingerga vóór 2026 te vervangen. De zogenoemde Startbeslissing (ondertekend door Rijkswaterstaat, provincie en gemeente) biedt een unieke gelegenheid om gelijktijdig met de vervanging van de brug de geluidhinder van de A7 aan te pakken.
In de gesprekken met Rijkswaterstaat, de gemeente en de provincie is geadviseerd om de geluidhinder in een zogeheten ‘gebiedsgerichte aanpak’ aan de orde te stellen. Een aanpak waarin werk met werk (brugvervanging én het tegengaan van geluidhinder) op een efficiënte wijze aan elkaar worden gekoppeld.

Rijkswaterstaat staat open om de inwoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga mee te laten denken in mogelijke oplossingen, maar vindt het wel belangrijk dat de plannen breed worden gedragen.
Doarpsbelang doet daarom een oproep aan alle inwoners hierin mee te denken!

Doarpsbelang is momenteel bezig aan de afronding van de inspraaknota Structuurversterking Oppenhuizen en Uitwellingerga.
Daarin worden een zevental speerpunten genoemd, t.w.:

 1. Maximum snelheid op de A7 naar maximaal 100 km km/h.

  Verkeersveiligheid bij afslag Sneek-Oost vergroten door de snelheid op de A7 getrapt te verlagen van 130 naar 80 km/uur. Dit betekent een maximum snelheid ter plaatse van de Prinses Margriettunnel van 100 km/uur. Dit zal leiden tot een aanzienlijke geluidsvermindering en de stikstofuitstoot in het kwetsbare Natura 2000 gebied.

 2. Een aquaduct in plaats van een nieuwe brug.

  Van de vier bestaande oplossingsrichtingen voor de vervanging van de brug over het Prinses Margrietkanaal pleit de werkgroep voor de realisatie van een aquaduct. Deze variant leidt tot een aanzienlijke grotere veiligheid en doorstroming van het verkeer op de weg en op het water. De op het Margrietkanaal kruisende vaarbewegingen van plezier- en beroepsvaart behoort daarmee tot het verleden. Ter voorkoming van extra geluidsoverlast vraagt de afwerking van de wanden van het nieuw aquaduct speciale aandacht (absorberende materialen).

 3. Inpassen van landschappelijke grond- en zichtwallen.

  De met de realisatie van de aquaduct-variant vrijkomende grond kan gebruikt worden voor de aanleg van landschappelijke zicht- en grondwallen waardoor de geluidsoverlast van de A7 verder wordt teruggedrongen. De landschappelijke inpassing met intensieve begroeiing maar behoud van zichtlijnen vraagt uiteraard speciale aandacht. Een natuurlijke verbinding met het Rasterhofpark is daarbij een van de mogelijkheden.

 4. Verbetering en uitbreiding kleinschalige recreatievaart.

  Naast verbetering van de waterrecreatie dient ook aandacht te zijn voor de verbetering en aanleg van fiets- en looproutes. Door relatief beperkte investeringen wordt het buitengebied beter toegankelijk gemaakt waardoor een lang gekoesterde wens van de bevolking in vervulling gaat en het algemeen welzijn zal bevorderen.

 5. Verbetering en uitbreiding van wandel- en fietspaden.

  Naast verbetering van de waterrecreatie dient ook aandacht te zijn voor de verbetering en aanleg van fiets- en looproutes. Door relatief beperkte investeringen wordt het buitengebied beter toegankelijk gemaakt waardoor een lang gekoesterde wens van de bevolking in vervulling gaat en het algemeen welzijn zal bevorderen.

 6. Realiseren van woningbouw voor jongeren en senioren d.m.v. inbreiding.

  Bij de realisatie van de beoogde structuurverbetering dient opnieuw gekeken te worden naar de ontwikkeling van woningbouw. Uit recentelijk onderzoek (2015) is gebleken dat binnen de dorpen een sterke behoefte bestaat aan kleinschalige woningbouw (door inbreiding) t.b.v. starters en senioren. Dit zal de leegloop uit de dorpen beperken. Voor de locatie van de woningbouw bestaan diverse ideeën waarvan de haalbaarheid nog nader moet worden onderzocht.

 7. Gebruik van geluidsarm asfalt op het wegdek van de A7

  De werkgroep dringt er bij Rijkswaterstaat op aan om bij vervanging van het wegdek van de A7 in het kader van meerjarenonderhoud gebruik te maken van geluidsreducerend asfalt, zoals dubbellaags ZOAB.

Om inwoners hierover nader te informeren en te betrekken in de plannen, organiseert Doarpsbelang 11 december a.s. vanaf 19:00 uur een informatie-inloopavond in ’t Harspit; nadere berichtgeving hierover volgt nog.

Ideeën en/of contact
Heeft u nu al ideeën over de brugvervanging en het tegengaan van geluidhinder?
Dan zijn deze van harte welkom via de email: werkgroepa7topentwel@gmail.com

Werkgroepleden vanuit de Grachten:
Gerard van Velzen, Maarten Lampe en Reindert de Boer.

Duofiets vergroot je wereld

een bericht van TOP&TWEL yn beweging

Een aantal inwoners heeft gevraagd naar een duofiets. Projectgroep Top & Twel Yn Beweging wil graag weten of er meer belangstelling is naar een gemeenschappelijke duofiets. Als er voldoende belangstelling is, gaan we hier namelijk werk van maken.

de duofiets

Hoe fijn is het om samen met iemand anders te kunnen genieten van de buitenlucht en de natuur? En hoe leuk is het dan om net wat verder te kunnen dan alleen “het streekje op en del”?

Bent u of kent u iemand die heel graag mag fietsen of graag mocht fietsen, maar dit om één of andere reden niet meer kan of durft?
Vul uw gegevens hieronder in en lever dit briefje dan in bij:
Engelien Perridon,
Tsjerkebuorren 32 te Oppenhuizen.

Of stuur een email met uw gegevens (naam, adres, plaats, telefoon) naar ynbeweging@gmail.com.

Vindt u dit een goed initiatief en wilt u dit financieel ondersteunen? Dat kan, graag zelfs! Een tastbaar initiatief; zichtbaar, in de buurt en wellicht voor inwoners die u goed kent!
U kunt het geld overmaken op de onderstaande rekening.

NL79RAB003415974
t.a.v. Ver. Dorpsbelang Oppenhuizen – Uitwellingerga

Als er te weinig interesse is voor de duofiets zullen wij het gedoneerde bedrag naar u terug storten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Engelien Perridon, tel: 06-25192939

Burendag 2019: regen, regen, regen, maar supergezellig …


Op zaterdag 28 september jl. werd voor de derde keer in de Grachten de Burendag georganiseerd.
Dit jaar lag de organisatie bij de bewoners van de Koartebaen. Veel aandacht werd door hen besteed aan de aankondiging en promotie van de middag. En niet zonder resultaat: meer dan 50 bewoners hadden zich voor het jaarlijkse evenement aangemeld.

Het was dan ook een grote teleurstelling dat de weersverwachting voor het eind van de middag niet best was. Regen en wind leek het motto …
Desondanks was de opkomst aanzienlijk groter dan de voorgaande 2 jaren. Uiteindelijk zijn zo’n 60 bewoners met aanhang op het jaarlijkse evenement afgekomen.

De meesten hadden zich vooraf ingespannen om een gerecht klaar te maken en mee te dingen naar de “Kokkerellebel van het jaar” .
In vergelijking tot voorgaande keren groeit de kwaliteit en kwantiteit van de bijdrages. Het is duidelijk, iedereen is reuze happig op deze eervolle onderscheiding ..

Opening

Rond half vijf opent Duco namens de feestcommissie met een kort wurtsje de middag. Voor menigeen was dat het startsein om zich op de overvloed van gerechten en drankjes te storten …

Door de heftige regenval bleef het grootste deel van het gezelschap lekker in de tent zitten waardoor een gezellig en aangenaam sfeertje ontstond.
Niet op de laatste plaats werd dat gecreëerd door de muzikale omlijsting door Willem Blekkingh, die nog steeds artistiek en muzikaal groeit …

Virtuoos en gevoelig …
Een handdoek voor het zweet of tegen de regen (?)
Een passende herinnering voor de geleverde prestatie ….

Gezelligheid kent geen tijd …

Suzanne ziet, als verantwoordelijk bestuurslid dat het goed gaat …
de houten tuinbank blijft leeg en ongebruikt …

Kinderspelen

Voor de jeugd waren volop activiteiten gepland zoals Bliklopen, Springkussen, Hoelahoep, Blik werpen, Ezeltje prik, Koek happen.
Helaas viel het grootste deel van deze activiteiten in het water.

Toch een paar impressie foto’s …

Triester kan niet …
Schijn bedriegt: dit was `s-middags
Zo’n springkussen is echt geen lolletje …

De invaliderace

Hoogtepunt van de middag was wel de straatrace met rolstoelen.
Tussen de buien door zijn een aantal heats verreden maar tot een ware finale met winnaar is het door buien en invallende duisternis niet gekomen.

Gelukkig hebben we de foto’s nog …

volop aandacht en zorg voor het slachtoffers …
Voor een slachtoffer nog best vitaal …

Tot slot …

Het was een aangename, gezellige en zeer goed georganiseerde Burendag/Buurtborrel. Complimenten aan de organisatoren uit de Koartebaen.

De bewoners van de Langebaen staan bij voorbaat voor de schier onmogelijke taak om Burendag 2019 te overtreffen …

De after-party …

Zondag’s restte het opruimen van tent, inventaris en springkussen …
Het is niet bekend of de organisatie daarna nog een goed glas wijn hebben genuttigd. Ze hebben het in ieder geval verdiend …

alle foto’s zonder commentaar >>>

1 2 3 4