Geluidsclub A7 benadert politiek

Vorig jaar hebben de Vereniging de Grachten en Doarpsbelang Top&Twel het initiatief genomen voor de bewonersenquête over de geluidhinder van de A7.
De enquête is verspreid onder alle adressen in Oppenhuizen en Uitwellingerga. Met een respons van bijna 65% was de enquête een succes. Van de respondenten ervoer 85% het geluid van de A7 als storend tot zeer storend. 91% ondersteunt het initiatief om de geluidshinder aanhangig te maken bij overheid en politiek.

De werkgroep geluidhinder A7 van Doarpsbelang/de Grachten heeft naar aanleiding van de enquêteresultaten eind vorig jaar de Nota Geluidhinder A7 opgesteld en verspreid onder de overheidsbetrokkenen en de politiek, w.o. : Gemeente SWF, wethouders, de politieke partijen, Rijkswaterstaat, Provincie Fryslân en RIVM.
Tevens is steun gezocht bij de actiegroepen Grou en Bolsward die tegen een vergelijkbare geluidhinder-actie voeren.

Inmiddels wordt gewerkt aan een speerpuntnotitie die in februari besproken gaat worden met de fractievoorzitters van de politieke partijen in SWF. Als speerpunt geldt een snelheidsbeperking op de A7 ter hoogte van Top&Twel van 130 naar 80 km/uur. Voor de korte termijn lijkt dit de meest haalbare oplossing voor de geluidhinder.
De politieke partijen wordt gevraagd de notitie te ondersteunen en gezamenlijk B&W te bewegen het verzoek van de snelheidsbeperking bij de landelijke overheid als verzoek in te dienen.

Bijgaand treft u aan: