In deze rubriek worden de gepubliceerde nieuwsitems in chronologische volgorde getoond.
Heeft u een actuele wetenswaardigheid die voor alle bewoners van de Grachten interessant is, dan kunt u dat via het contactformulier kenbaar maken.
Het bestuur zal dit dan zo snel mogelijk op pakken …


Aquaductvariant voor Doarpsbelang de enige echte oplossing …

Werkgroep Structuurversterking van Doarpsbelang Oppenhuizen en Uitwellingerga houdt vast aan aquaductvariant.

We zijn in de uitwerking van de Startbeslissing iets over de helft van de Verkenningsfase. In deze fase zijn er drie varianten voor een nieuwe oeververbinding voorgelegd, t.w. een brug met een hoogte van 7.40 meter, een brug met een hoogte van 9.10 meter of een aquaduct.
Rijkswaterstaat heeft in het afgelopen halfjaar een bijeenkomst in ’t Harspit en vanwege het coronavirus een digitale bijeenkomst gehouden met het doel in oktober-november van dit jaar een keuze aan de minister te kunnen voorleggen.

In deze bijeenkomsten en het daarop volgende overleg met Rijkswaterstaat heeft de werkgroep Structuurversterking Oppenhuizen en Uitwellingerga aangegeven voorkeur te blijven houden voor een aquaductvariant. Ondanks dat een aquaduct een grotere investering vraagt, rechtvaardigt de werkgroep deze keuze, door argumenten aan te voeren, zoals: het bevorderen van de veiligheid op het water (beroeps- en recreatievaart), de inpassing in het landschap, het dorpsaanzicht, de gewenste gebiedsgerichte aanpak met verdere ontwikkeling c.q. herinrichting van het gebied door de koppeling van deelprojecten. Hierin zullen recreatievoorzieningen en bijvoorbeeld het tegengaan van de geluidsoverlast van de A7 hand in hand moeten gaan.

De enquêtes in 2018 en 2019 hebben duidelijk aangetoond dat de werkgroep zich in hun streven door de inwoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga gesteund voelt.
Na het laatste overleg mede op verzoek van Rijkswaterstaat heeft de werkgroep in een overzicht de voor- en nadelen van de drie voorgestelde varianten nog eens naast elkaar gezet. Ook hierin komt een aquaduct als beste variant naar voren (Lees verder).

Of een aquaduct een grotere investering vereist, is nog maar de vraag als we behalve de aanlegkosten ook de exploitatie- en onderhoudskosten hierin meenemen. De aanleg van een aquaduct versus een brug zal een grotere financiële investering vragen. Echter, de werkgroep heeft Rijkswaterstaat gevraagd, naast de aanlegkosten een heldere, transparante voor alle betrokken partijen inzichtelijke uitwerking van de exploitatie- en onderhoudskosten op te stellen, waarbij rekening wordt gehouden met de levensduur van een brug dan wel aquaduct. Alleen op basis van deze zogenaamde life-cycle-costs/vision kan er een gedegen financiële afweging plaatsvinden.

De plannen van de werkgroep voor de gebiedgerichte aanpak zijn gepresenteerd aan de betrokken, verantwoordelijke wethouders van Súdwest-Fryslân. Een ambitieus plan, waarvoor zij waardering hebben uitgesproken. Tevens ligt er een verzoek om deze plannen aan de verantwoordelijke gedeputeerde(n) van de provincie voor te leggen en toe te lichten.
De werkgroep voert in augustus – september ook nog gesprekken met een vertegenwoordiging van het bedrijventerrein Brêgefinne en andere direct betrokkenen.

Iedereen dertig

Hierbij een berichtje van de “iedereen 30” commissie van de Grachten.

Wat is het fijn dat de Gravinnepoel weer open is! Met de opening neemt ook de verkeersdrukte op de Eastwei toe. Op het stuk Eastwei langs de wijk de Grachten geldt een maximum snelheid van 30 km per uur. Niet zonder reden, door het ontbreken van een stoep en fietspad moeten alle weggebruikers over deze weg. En voor de veiligheid van fietsers, voetgangers en huisdieren is het autorijden met gepaste snelheid van levensbelang. Laten we ons daar bewust van zijn en de snelheid aanpassen. 

Wij wensen u een fijne en veilige zomer toe!

Klaas van Damme en Larissa Lokenberg

Geen Burendag 2020

In verband met de onzekerheid over het Corona-virus in september a.s. heeft het bestuur van de Grachten besloten de voorbereidingen stop te zetten en af te zien van een formele viering.

Het bestuur zal in september a.s. nader bezien of er een alternatief, Corona-proof samenzijn kan worden georganiseerd.

Energiecoöperatie Top & Twel in de startblokken

De Energiecoöperatie Top & Twel staat in de startblokken en dat is goed nieuws voor degenen die zich via de werkgroep Top & Twel Duurzaam voor de coöperatie hebben aangemeld.
Dit betekent dat bewoners van Oppenhuizen, Uitwellingerga en directe omgeving volledig duurzame stroom en gas kunnen gaan afnemen via energieleverancier ‘Energie Van Ons’. Inmiddels hebben zich 50 inwoners aangemeld. Zij worden binnenkort benaderd. Ook de werkgroep is versterkt met meerdere personen die zich willen inzetten voor duurzame energie in onze dorpen. Een positieve ontwikkeling!
Meer informatie en uitleg over de stand van zaken is te vinden op de pagina van Top & Twel Duurzaam. Zodra het weer kan wil de werkgroep een voorlichtingsbijeenkomst organiseren in It Harspit.

Voor informatie binnen de Grachten: Marieke Verf

Meer informatie >>>

Pasen kleurt geel …

Het bestuur van de vereniging de Grachten heeft de leden van de vereniging deze Pasen verrast met een bos gele tulpen. Margriet van Weerdenburg en Margreet de Boer brachten de bloemen op goede vrijdag bij iedereen thuis.

Juist in een onzekere tijd met de Corona-crisis brengt een bos gele tulpen weer een beetje fleur in huis.

It Harspit heeft u nodig …

Wij, als Harspit-vrijwilligers zijn op zoek naar vrijwilligers die iets voor de gemeenschap willen doen en ons willen helpen.
Om MFC it Harspit rendabel te maken én te houden zijn we van plan een grote vrijwilligerspool op te zetten om diverse werkzaamheden te verrichten in- en om it Harspit.

Op verschillende gebieden hebben wij daarvoor vrijwilligers nodig zoals voor: buiten werkzaamheden: terreinonderhoud, ramen- en kozijnen wassen, gevelplaten en dak reinigen (incidenteel), enz..
Maar ook voor binnen werkzaamheden zoals: bar/bediening, schoonwerkzaamheden binnen, website, evenementen ontwikkelen, enz..
En we zoeken handige handjes die af en toe een klusje willen doen zoals: timmerlieden — schilders — elektriciens — installateurs — muntferkeapers – enz.

Er zijn altijd wel een klusjes of werkzaamheden dat bij u passen en er is altijd voldoende begeleiding/hulp. U staat er nooit alleen voor, immers: “Vele handen maken licht werk.”

De hoeveel tijd u wil besteden is geheel vrij. Wilt u maximaal één keer per week of één keer per maand of vier keer per jaar, of alleen als het u uitkomt? Alles is mogelijk.
U helpt de spil van het dorp draaiend te houden, want het Multifunctionele Centrum mag voor onze dorpsgemeenschap OPPENHUIZEN & UITWELLINGERGA niet verloren gaan.

Helaas zijn de subsidie regelingen van de gemeente gestopt, daardoor is het niet meer mogelijk om aan nieuwe vrijwilligers een vergoeding te geven. Vrijwillig is ook echt vrijwillig.

Wat krijgt u er wél voor terug?
Veel plezier, sociale contacten, uitdagingen, gezelligheid, ervaring, afwisseling, heel veel waardering en … en 1x per jaar een super gezellige barbecue.

In meerdere DORPEN is al zo’n vrijwilligerspool voor hun dorpshuis actief. Om ons MFC draaiende te houden is dit voor ons ook heel erg nodig, vandaar deze grote wervingsactie.

Wilt u ons komen helpen???
Voor vragen of uitleg kunt u altijd terecht bij: Anne Visser (beheerder) 0515-559666 of In lt Harspit zelf, Wolter Overwijk (06-51688239) en/of Teake de Boer (0515-559449).

Namens vrijwilligers, beheerder en bestuur van MFC “it Harspit” hopelijk tot snel!!!!

.

Groen licht voor de oprichting van de Energie Coöperatie in Top & Twel

Met volle tevredenheid kijkt de werkgroep Top & Twel Duurzaam terug op de informatieavond d.d. 30 januari jl. in It Harspit.
Onder grote belangstelling werd er groen licht gegeven voor een op te richten eigen Energie Coöperatie. Een prachtig resultaat voor Top & Twel Duurzaam. Nu er voldoende draagvlak is, wordt er vol enthousiasme doorgewerkt om de Energie Coöperatie voor de zomer van 2020 in onze Mienskip te realiseren. It giet oan!

Onder grote belangstelling gaf de werkgroep EC een presentatie van het plan voor deze Energie Coöperatie. Na een welkom en steunbetuiging van Wynold Feenstra van het Dorpsbelang, werd de avond ingeleid door Gerben Visser. Door ons en van ons, een initiatief om de mienskip te versterken en de duurzame initiatieven en voorzieningen in de dorpen te vergroten. Aan de hand van heldere presentatie en beelden gaf Jos Oosterkamp uitleg over het hoe en waarom en de te nemen stappen. De belangstellenden gaven letterlijk groen licht door bij de stellingen hun keuze te uiten: groen voor een ‘ja’ en rood voor een ‘nee’. Het werd een groene bijeenkomst, de groene kaartjes kleurden de zaal. Na de pauze gaf René Poppen een schets van de coöperatie in Poppenwier en gaf Jan Koster van Energie VanOns (het energiebedrijf van de lokale coöperaties) een helder beeld van dit regionale energiebedrijf. Alle stroom wordt in de noordelijke provincies gewonnen én vervolgens terug geleverd aan de leden. In de noordelijke provincies zijn vele coöperaties werkzaam, waarvan 53 in Friesland. In een antwoordformulier gaf het overgrote deel van de aanwezigen aan op de hoogte te willen blijven van de voortgang en informatie over het lidmaatschap te willen ontvangen. Zes personen hebben zich gemeld om actief deel te nemen aan de komende activiteiten: een bestuur samenstellen en de coöperatie oprichten.

Wat een prachtig resultaat, de Mienskips-energie stroomt nu al door onze dorpen! Het is de bedoeling om de coöperatie daadwerkelijk in de steigers te hebben voor de zomer 2020.

Wilt u zich nog aanmelden via een intekenlijst bij ons initiatief dan kunt u deze lijst invullen bij Slagerij de Jager, Bakker Tjalsma, de Superrr, It Harspit en Top Hairfashion.

Werkgroep A7 publiceert Enquêteresultaten en inspraaknota

Afgelopen december heeft Doarpsbelang een enquête gehouden onder de inwoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga. Hierin is de vraag gesteld hoe u denkt over 7 speerpunten op het gebied van geluidhinder en veiligheid, recreatie en wonen. 

U had de keuze de enquête op papier of digitaal in te vullen en aan te geven of u met het speerpunt (voorstel): Ja mee eens, Geen mening of Oneens was. 

De respons op de enquête bedraagt totaal 45%. Minder dan de enquête die de werkgroep in 2018 over geluidhinder heeft gehouden, toen was de respons 64%. Maar gezien de gebrekkige verspreiding van de enquêteformulieren in Oppenhuizen en de feestdagen, kan deze respons als zeer positief worden aangemerkt.
Als we bij de uitslag van de enquête ook de opkomst van de inloopavond van 11 december jl. in beschouwing nemen (opkomst meer dan 100 personen), krijgen we een positief beeld en voelt de werkgroep A7 zich door u breed gesteund bij de komende benadering van de overheidsinstanties en Rijkswaterstaat.

Om u een beeld te geven van het resultaat, geven wij enkele cijfers/percentages.

Het aantal ingeleverde formulieren bedroeg 45%, te verdelen in 21% in papier en 24% digitaal ingevuld. Dit betekent dat 55% van de  adressen in Oppenhuizen en Uitwellingerga het formulier niet heeft ingeleverd.


Op de inloopavond van 11 december jl. is al aangegeven dat u een speerpunt als een voorstel van de werkgroep A7 moet zien.  Het is een voorstel namens Oppenhuizen en Uitwellingerga in de komende gesprekken met de betrokken overheidsinstanties voor de gebiedsgerichte aanpak die gekoppeld is aan de vervanging van de brug in Uitwellingerga.

Mening per speerpunt:

Conclusie per speerpunt

 1. U bent het eens (87.5%) dat de snelheid op de A7 ter hoogte van Oppenhuizen en Uitwellingerga dag én nacht omlaag moet naar maximaal 100 km p/u. en als het kan naar 80 km p/u. Met name het vrachtverkeer in de nacht is een bron van geluidhinder.
  Door het stikstofverhaal is landelijk bepaald dat per maart 2020 op snelwegen waar nu maximaal 130 km p/u gereden wordt, overdag de maximum snelheid op 100 kmp/u wordt bepaald; dit gaat dus ook op voor het A7 traject langs onze dorpen. Desondanks zal Doarpsbelang aandacht blijven vragen voor het omlaag brengen van de snelheid (dag én nacht) én de handhaving hiervan.

 2. In overgrote mate kiest u voor een aquaduct i.p.v. van een nieuwe (hogere) brug. Zowel voor de veiligheid op het water en op de weg als ook voor de landschappelijke inpassing heeft een aquaduct de voorkeur boven een nieuwe brug. Hierbij zijn natuurlijk aandachtspunten. We zitten niet te wachten op een situatie zoals destijds in de zeventiger jaren bij de aanleg van de Prinses Margriettunnel met grondverzakkingen en schadeclaims. Ook dient het wegennet rond een nieuw aquaduct, in het geval van (zwaar) verkeer van en naar het bedrijventerrein Bregefinne geen extra belasting geven voor de direct omwonenden. Er mag geen extra geluidhinder van de nieuw aan te leggen oeververbinding ontstaan, terwijl geluidhinder van de Pr.Margriettunnel moet worden teruggedrongen. Een extra aquaduct dient ook voor fietsers goed begaanbaar te zijn.

 3. Begroeide grond- en zichtwallen moeten geluidhinder tegengaan, maar moeten ook in het Friese open landschap passen. Het is een onderzoek waard of deze grond- en zichtwallen voldoende geluidreductie opleveren én kunnen opgaan in een groenzone die als het ware het Burg. Rasterhofpark verlengd tot voorbij het Pr. Margrietkanaal richting Joure.

 4. Voor de bevordering van de kleinere recreatievaart in onze dorpen is op basis van de ingeleverde formulieren een meerderheid (77.5%) te vinden, maar zijn er wel opmerkingen geplaatst bij de bevaring van t Ges. Geconstateerd wordt dat er soms te grote schepen gebruik maken van ,t Ges met alle daaraan verbonden ongemakken. Sommigen van u zetten vraagtekens bij het herstel van de (privé) draaibruggen, en benadrukken de onbelemmerde doorvaart. Daarentegen spreekt u zich wel uit voor een passantenhaven(tje) nabij de brug aan de Eastwei.
  Een vaarverbinding naar de Brekken (Leijenpoel) voor kleinere recreatievaart wordt wel voorgestaan, alleen over de route vanuit de dorpen en de daarmee gepaard gaande kosten wordt verschillend gedacht. Een enkele negatieve vergelijking met de vaarroute langs de N7 in Sneek wordt aangehaald.

 5. In ruim 90% van de ingeleverde formulieren/reacties spreekt u zich uit voor extra aandacht voor wandel- en fietspaden in onze dorpen. Extra paden voor (sportieve) recreatie en aandacht voor (oude) wandelstructuren, zoals de trambaan Sneek – Joure en de mogelijkheid voor een wandelrondje Eastwei – it Wiid/Houkesloot – Afkelandsedyk.

 6. Woningbouw voor ouderen en starters blijft in onze dorpen achter en heeft daarom ruimschoots (89%) uw aandacht. U kunt zich vinden in het voorstel van Doarpsbelang om daar waar zich de mogelijkheid voordoet, zo nodig de huidige bestemming van woonobjecten voor deze doelgroepen aan te passen. Sommigen onder u stellen wel de voorwaarde dat alleen inwoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga hiervan gebruik mogen maken. Doarpsbelang zal bij de betrokken instanties hiervoor aandacht (blijven) vragen.

 7. Teneinde geluidhinder tegen te gaan spreekt u zich in grote getale uit voor meer geluidsarm asfalt. Hoewel Rijkswaterstaat eerder heeft aangegeven dat zij hiertoe niet verplicht is, omdat de geluidsnorm niet wordt overschreden, zal Doarpsbelang zowel in het kader van de gebiedsgerichte aanpak (voor de brugvervanging) als ook in het groot-onderhoud van wegen hiervoor aandacht blijven vragen.

Vervolg

Het resultaat van en de opmerkingen in de enquête zijn verwerkt in de de nota Structuurversterking Oppenhuizen en Uitwellingerga.
Dit document is voor Doarpsbelang het vertrekpunt voor de gesprekken met o.a. Rijkswaterstaat, provincie en gemeente.
Download hier de inspraaknota >>>>

Wij danken u nogmaals voor uw medewerking en houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

1 2 3 4 5 7