Bootliften in de Grachten niet toegestaan …

(Volgend bericht overgenomen uit bestuursstuk d.d. 6 maart 2021)

Tot dusverre is er binnen de vereniging nog niets geregeld over de plaatsing van bootliften. Dit betekent dat zolang de ALV daarover niet anders heeft besloten deze niet zijn toegestaan. In twee gevallen is in de afgelopen jaren de plaatsing van palen met een hefconstructie tussen de steiger en de wal door de vereniging stilzwijgend gedoogd.

Statuten en huishoudelijk reglement
Overeenkomstig artikel 2 lid d van de statuten verleent de Vereniging uitsluitend aan leden het recht om in gedeeltes van het aan de vereniging toebehorende water, grenzend aan het aan ieder lid in eigendom behorende perceel, steigers aan te leggen respectievelijk te houden en voor recreatie bestemde vaartuigen af te meren, echter uitsluitend overeenkomstig de geldende bouwregels van de vereniging. Het is bewoners niet toegestaan in het aan de vereniging toebehorende water andere objecten aan te brengen, te doen aanbrengen of af te meren.

Bestemmingsplan en welstand
Een bootlift wordt aangemerkt als bouwwerk, conform de Wabo (wet algemene bepalingen omgevingsrecht) en daarom is voor de aanleg daarvan een omgevingsvergunning nodig.
De gemeente heeft bepaald dat plaatsing aan de buitenzijde van de steiger (buiten de “3,5 meter – zone”) strijdig is met het bestemmingsplan en welstand (veiligheid en uiterlijk aanzien), getoetst aan de door de gemeenteraad vastgestelde criteria. En ongeacht wat de vereniging de Grachten daar van vindt.

Conclusie
Omdat het plaatsen van objecten in het water van de vereniging niet is toegestaan, heeft het bestuur onderzocht of voor het plaatsen van bootliften een omgevingsvergunning nodig is. En wat de voorwaarden zouden zijn voor het verstekken van een vergunning. Immers als de gemeente het zou toestaan, dan had het bestuur een voorstel aan de leden gedaan over het al dan niet plaatsen van bootliften en de locatie ervan.
Nu blijkt dat een bootlift geplaatst aan de buitenzijde van de steiger niet is toegestaan en er nog geen behoefte bestaat aan een bootlift op een alternatieve locatie (binnen de “3,5 meter -zone”), wordt op dit moment geen verder onderzoek gedaan.

Laat een reactie achter