Ate de Vries treedt na 40 jaar penningmeesterschap terug uit het bestuur

In de afgelopen najaarsvergadering is Ate de Vries afgetreden als bestuurslid van Coöperatieve Vereniging de Grachten. Gedurende 40 jaar heeft hij hierin de functie van penningmeester bekleed. Dit hield meer in dan het beheren van het huishoudboekje van de vereniging. Toen hij in 1978 tot het bestuur toetrad was sprake van een erfpachtconstructie waarbij het eigendom van de grond bij de projectontwikkelaar lag.

Zijn inzet heeft er toe bijgedragen dat het beheer van de grond rond 1980 indirect bij de Vereniging de Grachten kwam te liggen. Hiervoor was een slimme en fiscaal verantwoorde constructie bedacht. De constructie voorzag er in dat de bewoners in 2015 uiteindelijk zelf eigenaar van de grond zouden worden.
Zo is één en ander ook geëffectueerd. Hiervoor heeft Ate vele gesprekken met banken, belastingdienst en andere belanghebbenden moeten voeren.

Aldus is anno 2018 een situatie ontstaan waarin geen sprake meer is van erfpacht maar waarin de bewoners zelf 100% eigenaar zijn van hun huis en de grond. Wij zijn als bewoners derhalve veel dank verschuldigd aan Ate de Vries.

Nu de gecompliceerde financiële situatie achter ons ligt en afgesloten is, vond Ate de tijd rijp om het penningmeesterschap over te dragen aan een nieuwe penningmeester. Deze is gevonden in de persoon van Dooitzen Lodewijk.
In de najaarsvergadering is uitgebreid bij dit feit stilgestaan. Door de vereniging werd Ate en zijn vrouw Eppie in het zonnetje gezet en een zonnewijzer aangeboden.

Deze is onlangs in de tuin geplaatst …