Overleg met overheid over geluidshinder A7

In de enquête van november 2018 heeft het overgrote deel van de inwoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga aangegeven de geluidhinder van het wegverkeer van de A7 (en Nije Dyk) hinderlijk tot zeer storend te ervaren. Reden om een rapport op te stellen, waarin dit probleem aan de orde is gesteld.  In het eerste kwartaal van dit jaar is er tussen de betrokken overheidsorganen en Doarpsbelang/De Grachten een briefwisseling geweest, uitmondend in een uitnodiging voor een gesprek.

Inmiddels zijn er in mei en juni twee gesprekken geweest met vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, gemeente Sudwest-Fryslan en de provincie Fryslan.

In het eerste gesprek zijn de standpunten over en weer verduidelijkt en zijn de wettelijke kaders nog eens uitgebreid toegelicht. De geluidsoverlast blijft onder de toegestane norm, aangeduid als het geluidproductieplafond; deze wordt volgens een landelijke rekenmethode vastgesteld. Doarpsbelang en de Grachten zijn echter niet overtuigd of specifieke plaatselijke omstandigheden, zoals zuid-zuidwestelijke wind, een aquaduct, een brug etc. voldoende aandacht krijgen in deze rekenmethode.

Omdat het geluidproductieplafond niet wordt overschreden is Rijkswaterstaat als wegbeheerder van de A7 daarom wettelijk niet verplicht passende maatregelen te treffen. Desondanks geeft Rijkswaterstaat aan het vervelend te vinden dat de meeste inwoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga geluidsoverlast beleven en zijn bereid mee te denken in het vinden van een oplossing. Overigens geldt dit ook voor de gemeente en de provincie.

In het tweede gesprek hebben Doarpsbelang en de Grachten drie voorstellen gedaan, waarvan er twee verdere uitwerking en vooral ook overleg vragen met de inwoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga. De kans van slagen is het grootst als het overgrote deel  van de inwoners deze voorstellen ondersteunt. De voorstellen richten zich op de aanleg van natuurvriendelijke geluidswallen. Wij zullen u in het najaar hierover benaderen.

In het najaar van dit jaar start ook de inspraakprocedure voor de vervanging van de brug over het Prinses Margrietkanaal te Uitwellingerga. In november 2018 hebben de betrokken overheidsorganen de zogenaamde Startbeslissing ondertekend, op basis waarvan nader onderzoek zal worden gedaan.

Doarpsbelang en de Grachten willen dit project breder inzetten, zodat ook aandacht wordt besteed aan de geluidsoverlast van de A7, de Prinses Margriettunnel en de Nije Dyk. Rijkswaterstaat staat hier niet afwijzend tegenover en heeft toegezegd Doarpsbelang/de Grachten als belanghebbende partij uit te nodigen.

Mocht u als inwoner  van Oppenhuizen of Uitwellingerga een idee hebben hoe de vervanging van de brug hand in hand kan gaan met het tegengaan van geluidshinder van de A7 en Nije Dyk, vragen wij u deze kenbaar maken bij Doarpsbelang, E-mail: doarpsbelangtopentwel@outlook.com. Wij nemen deze ideeën dan mee in onze uit te werken voorstellen.