Partijen gaan praten over geluidhinder A7

Eind december 2018 hebben Feriening Doarpsbelang Toppenhuzen en Twellingea en de Vereniging de Grachten een brief en nota aan het gemeentebestuur van Súdwest-Fryslân en aan de Hoofdingenieur-Directeur van Rijkswaterstaat Noord-Nederland gestuurd. Hierin is aandacht gevraagd voor de geluidsoverlast van het wegverkeer van de A7 ter hoogte van Oppenhuizen en Uitwellingerga. Beiden hebben onlangs gereageerd.

Stellen Doarpsbelang en De Grachten de inwoners centraal, die in een onderzoek in meerderheid aangaven de geluidsoverlast hinderlijk tot zeer storend te ervaren, de gemeente Súdwest-Fryslân en Rijkswaterstaat Noord-Nederland leggen in hun beantwoording het accent op hun formele taak zoals deze in de wet is vastgelegd. Voor Doarpsbelang en De Grachten geen verrassend maar wel een teleurstellend antwoord.
Het gemeentebestuur van Súdwest-Fryslân geeft in zijn korte reactie aan dat de verantwoordelijkheid voor het wegbeheer van de A7 bij Rijkswaterstaat ligt en dus ook voor de maatregelen die het geluidsoverlast van het wegverkeer kunnen verminderen.
Het gemeentebestuur geeft in zijn reactie aan dat de geluidbelasting op woningen in Oppenhuizen en Uitwellingerga met 1 tot 2 decibel zal afnemen als de maximum snelheid van 130 naar 80 km wordt verlaagd. Enige onderbouwing van deze stelling wordt echter niet gegeven. Het gemeentebestuur vindt een afname van 1 tot 2 decibel te gering om hierin verdere actie te ondernemen. Een afname van 5 decibel is goed waarneembaar terwijl een afname 10 decibel zelfs wordt ervaren als half zo luid, aldus het gemeentebestuur. Doarpsbelang en De Grachten hebben in hun nota (een combinatie van) maatregelen voorgesteld, waarbij 5 tot 10 decibel geluidsvermindering zeker gerealiseerd kan worden.

Rijkswaterstaat geeft aan dat het toegestane geluidsniveau aan de hand van een algemene in de wet vastgelegde rekenmethode wordt berekend en resulteert in het zogenaamde geluidproductie-plafond. Aangezien de geluidsoverlast voor Oppenhuizen en Uitwellingerga nog met 0.8 decibel beneden het geluidproductieplafond ligt , is Rijkswaterstaat als wegbeheerder van de A7 niet verplicht en daarom ook niet voornemens maatregelen te treffen om de geluidhinder tegen te gaan. Echter de rekenmethode gaat uit van een landelijk gemiddelde en kan dus op een specifieke locatie afwijken van de werkelijkheid. In het geval van Oppenhuizen en Uitwellingerga is de geluidsoverlast in de dorpskernen met name met een zuid, zuidwestelijke wind zeer nadrukkelijk aanwezig. Een windrichting die (zeer) frequent in ons klimaat voorkomt en in onze provincie Friesland met een open landelijk en waterrijk karakter vrijwel geen stagnatie ondervindt.

Formeel wordt er gesproken over geluidproductieplafonds, geluidzonering, toegestane geluidbelasting op gevels van woningen, etc. maar er wordt dan teveel voorbij gegaan aan de werkelijke beleving van de inwoners. In de nota hebben Doarpsbelang en De Grachten gevraagd hieraan meer aandacht te besteden. De uitslag van de enquete van oktober-november 2018 onder de inwoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga rechtvaardigt in de ogen van Doarpsbelang en De Grachten een nader onderzoek.

Het positieve signaal van het gemeentebestuur en Rijkswaterstaat is dat zij een gesprek willen aangaan. De provincie heeft aangegeven hierbij te willen aanschuiven. Doarpsbelang en De Grachten staan hiervoor open, waarbij zij wel de bereidheid vragen in dit gesprek verder te willen kijken dan een formele rekenmethode. Het gaat tenslotte om inwoners en hun woon- en leefklimaat.