Plan Structuurversterking Top&Twel: 7 speerpunten

Doarpsbelang zet in op een structuurversterking van de dorpen. Het plan wordt gekoppeld aan de vervanging van de brug over het Prinses Margrietkanaal. Rijkswaterstaat moet die brug vóór 2026 hebben vervangen. Rijkswaterstaat, Provincie Fryslân en de Gemeente Sudwest Fryslân bieden daarbij kans voor een zogenaamde gebiedsgerichte aanpak. Een unieke kans om in een breder plan de geluidhinder te verminderen en tevens een impuls te geven aan de leefbaarheid in onze dorpen.

In 2018 heeft Doarpsbelang in samenwerking met Plan de Grachten een enquête gehouden naar de geluidhinder van het wegverkeer van de A7. In een respons van ruim 64% heeft 82% van de inwoners aangegeven de geluidhinder hinderlijk tot zéér storend te vinden.
De enquête gaf voldoende reden om dit ongenoegen kenbaar te maken bij Rijkswaterstaat, de gemeente en de provincie. Doarpsbelang heeft met deze instanties enige verkennende gesprekken gevoerd.

In november 2018 heeft de minister van Verkeer en Infrastructuur de beslissing genomen om de brug in Uitwellingerga vóór 2026 te vervangen. De zogenoemde Startbeslissing (ondertekend door Rijkswaterstaat, provincie en gemeente) biedt een unieke gelegenheid om gelijktijdig met de vervanging van de brug de geluidhinder van de A7 aan te pakken.
In de gesprekken met Rijkswaterstaat, de gemeente en de provincie is geadviseerd om de geluidhinder in een zogeheten ‘gebiedsgerichte aanpak’ aan de orde te stellen. Een aanpak waarin werk met werk (brugvervanging én het tegengaan van geluidhinder) op een efficiënte wijze aan elkaar worden gekoppeld.

Rijkswaterstaat staat open om de inwoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga mee te laten denken in mogelijke oplossingen, maar vindt het wel belangrijk dat de plannen breed worden gedragen.
Doarpsbelang doet daarom een oproep aan alle inwoners hierin mee te denken!

Doarpsbelang is momenteel bezig aan de afronding van de inspraaknota Structuurversterking Oppenhuizen en Uitwellingerga.
Daarin worden een zevental speerpunten genoemd, t.w.:

 1. Maximum snelheid op de A7 naar maximaal 100 km km/h.

  Verkeersveiligheid bij afslag Sneek-Oost vergroten door de snelheid op de A7 getrapt te verlagen van 130 naar 80 km/uur. Dit betekent een maximum snelheid ter plaatse van de Prinses Margriettunnel van 100 km/uur. Dit zal leiden tot een aanzienlijke geluidsvermindering en de stikstofuitstoot in het kwetsbare Natura 2000 gebied.

 2. Een aquaduct in plaats van een nieuwe brug.

  Van de vier bestaande oplossingsrichtingen voor de vervanging van de brug over het Prinses Margrietkanaal pleit de werkgroep voor de realisatie van een aquaduct. Deze variant leidt tot een aanzienlijke grotere veiligheid en doorstroming van het verkeer op de weg en op het water. De op het Margrietkanaal kruisende vaarbewegingen van plezier- en beroepsvaart behoort daarmee tot het verleden. Ter voorkoming van extra geluidsoverlast vraagt de afwerking van de wanden van het nieuw aquaduct speciale aandacht (absorberende materialen).

 3. Inpassen van landschappelijke grond- en zichtwallen.

  De met de realisatie van de aquaduct-variant vrijkomende grond kan gebruikt worden voor de aanleg van landschappelijke zicht- en grondwallen waardoor de geluidsoverlast van de A7 verder wordt teruggedrongen. De landschappelijke inpassing met intensieve begroeiing maar behoud van zichtlijnen vraagt uiteraard speciale aandacht. Een natuurlijke verbinding met het Rasterhofpark is daarbij een van de mogelijkheden.

 4. Verbetering en uitbreiding kleinschalige recreatievaart.

  Naast verbetering van de waterrecreatie dient ook aandacht te zijn voor de verbetering en aanleg van fiets- en looproutes. Door relatief beperkte investeringen wordt het buitengebied beter toegankelijk gemaakt waardoor een lang gekoesterde wens van de bevolking in vervulling gaat en het algemeen welzijn zal bevorderen.

 5. Verbetering en uitbreiding van wandel- en fietspaden.

  Naast verbetering van de waterrecreatie dient ook aandacht te zijn voor de verbetering en aanleg van fiets- en looproutes. Door relatief beperkte investeringen wordt het buitengebied beter toegankelijk gemaakt waardoor een lang gekoesterde wens van de bevolking in vervulling gaat en het algemeen welzijn zal bevorderen.

 6. Realiseren van woningbouw voor jongeren en senioren d.m.v. inbreiding.

  Bij de realisatie van de beoogde structuurverbetering dient opnieuw gekeken te worden naar de ontwikkeling van woningbouw. Uit recentelijk onderzoek (2015) is gebleken dat binnen de dorpen een sterke behoefte bestaat aan kleinschalige woningbouw (door inbreiding) t.b.v. starters en senioren. Dit zal de leegloop uit de dorpen beperken. Voor de locatie van de woningbouw bestaan diverse ideeën waarvan de haalbaarheid nog nader moet worden onderzocht.

 7. Gebruik van geluidsarm asfalt op het wegdek van de A7

  De werkgroep dringt er bij Rijkswaterstaat op aan om bij vervanging van het wegdek van de A7 in het kader van meerjarenonderhoud gebruik te maken van geluidsreducerend asfalt, zoals dubbellaags ZOAB.

Om inwoners hierover nader te informeren en te betrekken in de plannen, organiseert Doarpsbelang 11 december a.s. vanaf 19:00 uur een informatie-inloopavond in ’t Harspit; nadere berichtgeving hierover volgt nog.

Ideeën en/of contact
Heeft u nu al ideeën over de brugvervanging en het tegengaan van geluidhinder?
Dan zijn deze van harte welkom via de email: werkgroepa7topentwel@gmail.com

Werkgroepleden vanuit de Grachten:
Gerard van Velzen, Maarten Lampe en Reindert de Boer.