Stagnatie vervanging brug Uitwellingerga

ontleend aan Nieuwsbrief RWS (16 december 2021):

In juli hebben we u via een nieuwsbrief geïnformeerd over een budgettekort voor het totale programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (HLD) fase 2 en de grote tekorten op het instandhoudings- en aanlegbudget binnen de huidige vastgestelde begroting van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De demissionaire minister van IenW heeft met het oog op het budgettekort een prioritering aangebracht in de MIRT-projecten van het programma HLD.

De besluitvorming van de minister over de prioritering van de MIRT-projecten in het programma HLD heeft gevolgen voor de planning van de vervanging van brug Uitwellingerga. Op basis van het beschikbare budget heeft de minister tijdens een overleg met de regionale bestuurders van Noord Nederland besloten om voor het Prinses Margrietkanaal prioriteit te geven aan de bruggen Spannenburg en Kootstertille. Dit vanwege de functie die deze bruggen hebben voor het kruisende verkeer. Dit betekent dat er op dit moment binnen het programma HLD geen budget is voor de vervanging van brug Uitwellingerga. Een nieuw kabinet zal eventueel een besluit nemen hoe wordt omgegaan met het tekort op middelen voor het programma HLD. Als er extra budget beschikbaar is gesteld aan het programma HLD wordt de vervolgfase van de MIRT procedure voor de vervanging van brug Uitwellingerga opgepakt.

Vervolg
Welke gevolgen dit besluit heeft voor het afronden van de verkenning en wat de consequenties van dit uitstel zijn voor het langer in stand houden van de brug en de eventueel te nemen beheersmaatregelen wordt door Rijkswaterstaat nog op een rij gezet.
We hopen u hierover begin volgend jaar verder te informeren.