Verkenning Friese Bruggen vertraagd

Oude Schouw, Uitwellingerga en Spannenburg

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft in het Bestuurlijk Overleg met de regionale partners Noord-Nederland over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) gesproken. Hierin is besloten om rond medio 2021 de voorkeursbeslissing voor de MIRT-Verkenning Spannenburg, Oude Schouw en Uitwellingerga te nemen. Dan is bekend welke oplossing voor de vervanging van deze bruggen de voorkeur heeft om verder uit te werken in de planuitwerkingsfase.

In juni 2020 zijn voor elke locatie drie alternatieven gepresenteerd aan de omgeving; een 7,40m hoge beweegbare brug, een 9,10m hoge beweegbare brug en een aquaduct. Er is iets meer tijd nodig om te komen tot een voorkeursalternatief, zodat er gelegenheid is voor een nadere analyse naar koppelkansen in het projectgebied, maar ook om de ontwerpen te optimaliseren en bijbehorende kosten te onderzoeken. Op basis van deze verdere uitwerking wordt er overlegd met de stakeholders, zoals de provincie Fryslân en de betrokken gemeenten, om te komen tot de keuze van het voorkeursalternatief. 

Vervolg
De omgeving (bewoners en gebruikers) wordt over het advies van een voorkeursalternatief geïnformeerd als Rijkswaterstaat, de betrokken gemeenten en de provincie Fryslân een uniform advies hebben.

Met vriendelijke groet, Projectteam Verkenning Friese Bruggen
friesebruggen@rws.nl