Voorontwerp bestemmingsplan dorpen SWF

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voorontwerp van het bestemmingsplan Dorpen midden-oost gemeente SWF ter inzage leggen. 

Wat houdt dit bestemmingsplan in?
Bestemmingsplannen worden periodiek herzien. Mogelijke aanleidingen hiervoor zijn: verouderde regels van het huidige plan, veranderd gebruik van het terrein, gewijzigde wetgeving en nieuwe inzichten. Een herziening van een bestemmingsplan is dus een actualisatie van een bestemmingsplan binnen een wijk/dorp. Het algemene uitgangspunt hierbij is dat de opzet en het beleid voor het plangebied grotendeels gehandhaafd blijft. Daarnaast wordt de wenselijkheid van bepaalde ontwikkelingen (op onderdelen) opnieuw afgewogen. Ten slotte zijn waar mogelijk, verleende afwijkingen van de oude bestemmingsplannen omgezet naar bij recht toegestane mogelijkheden.

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft besloten bij actualisatie zo veel mogelijk dorpen in de omgeving mee te nemen in één plan. Dit ter voorbereiding op de Omgevingswet, waarbij gestreefd wordt naar één omgevingsplan voor de hele gemeente.

De gemeente is hiervoor opgedeeld in een aantal gebieden. Dit bestemmingsplan betreft de dorpen Midden Oost en is een actualisatie van de bestemmingsplannen voor de volgende 13 dorpen: Abbega, Blauwhuis, Folsgare, Gaastmeer, Greonterp, Hommerts, Jutrijp, Nijland, Oosthem, Oppenhuizen, Uitwellingerga, Westhem en Wolsum.

Wanneer en waar kunt u de stukken inzien?
Het voorontwerp van dit bestemmingsplan kunt u inzien vanaf 6 november 2018 tot en met 17 december 2018. Dit kan bij de gemeenteloketten in Bolsward en Sneek. Het voorontwerp is ook te bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Het planidentificatienummer van dit bestemmingsplan is: NL.IMRO.1900.2016middBPdorpenmo-vont.

Hoe kunt u reageren?
Tijdens de bovengenoemde termijn kan iedereen een schriftelijke reactie indienen.
Deze kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân, Postbus 10.000, 8600 HA te Sneek.

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan door het maken van een afspraak met mevrouw Dekkinga van Team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken via het algemeen telefoonnummer 140515.
U moet dit doen vóór 3 december 2018.