In deze rubriek worden de gepubliceerde nieuwsitems in chronologische volgorde getoond.
Heeft u een actuele wetenswaardigheid die voor alle bewoners van de Grachten interessant is, dan kunt u dat via het contactformulier kenbaar maken.
Het bestuur zal dit dan zo snel mogelijk op pakken …


Overleg geluidshinder A7

In de enquête van november 2018 heeft het overgrote deel van de inwoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga aangegeven de geluidhinder van het wegverkeer van de A7 (en Nije Dyk) hinderlijk tot zeer storend te ervaren. Reden om een rapport op te stellen, waarin dit probleem aan de orde is gesteld.  In het eerste kwartaal van dit jaar is er tussen de betrokken overheidsorganen en Doarpsbelang/De Grachten een briefwisseling geweest, uitmondend in een uitnodiging voor een gesprek.

Inmiddels zijn er in mei en juni twee gesprekken geweest met vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, gemeente Sudwest-Fryslan en de provincie Fryslan.

In het eerste gesprek zijn de standpunten over en weer verduidelijkt en zijn de wettelijke kaders nog eens uitgebreid toegelicht. De geluidsoverlast blijft onder de toegestane norm, aangeduid als het geluidproductieplafond; deze wordt volgens een landelijke rekenmethode vastgesteld. Doarpsbelang en de Grachten zijn echter niet overtuigd of specifieke plaatselijke omstandigheden, zoals zuid-zuidwestelijke wind, een aquaduct, een brug etc. voldoende aandacht krijgen in deze rekenmethode.

Omdat het geluidproductieplafond niet wordt overschreden is Rijkswaterstaat als wegbeheerder van de A7 daarom wettelijk niet verplicht passende maatregelen te treffen. Desondanks geeft Rijkswaterstaat aan het vervelend te vinden dat de meeste inwoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga geluidsoverlast beleven en zijn bereid mee te denken in het vinden van een oplossing. Overigens geldt dit ook voor de gemeente en de provincie.

In het tweede gesprek hebben Doarpsbelang en de Grachten drie voorstellen gedaan, waarvan er twee verdere uitwerking en vooral ook overleg vragen met de inwoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga. De kans van slagen is het grootst als het overgrote deel  van de inwoners deze voorstellen ondersteunt. De voorstellen richten zich op de aanleg van natuurvriendelijke geluidswallen. Wij zullen u in het najaar hierover benaderen.

In het najaar van dit jaar start ook de inspraakprocedure voor de vervanging van de brug over het Prinses Margrietkanaal te Uitwellingerga. In november 2018 hebben de betrokken overheidsorganen de zogenaamde Startbeslissing ondertekend, op basis waarvan nader onderzoek zal worden gedaan.

Doarpsbelang en de Grachten willen dit project breder inzetten, zodat ook aandacht wordt besteed aan de geluidsoverlast van de A7, de Prinses Margriettunnel en de Nije Dyk. Rijkswaterstaat staat hier niet afwijzend tegenover en heeft toegezegd Doarpsbelang/de Grachten als belanghebbende partij uit te nodigen.

Mocht u als inwoner  van Oppenhuizen of Uitwellingerga een idee hebben hoe de vervanging van de brug hand in hand kan gaan met het tegengaan van geluidshinder van de A7 en Nije Dyk, vragen wij u deze kenbaar maken bij Doarpsbelang, E-mail: doarpsbelangtopentwel@outlook.com. Wij nemen deze ideeën dan mee in onze uit te werken voorstellen.

25% van de Grachten-huizen in 2019 voorzien van zonnepanelen

Op vrijdag 22 maart organiseerde de Energieclub de Grachteneen themabijeenkomst over zonnepanelen in de Grachten. De opkomst was met 16 bewoners verrassend te noemen.
Door de firma Zonnemarkt uit Almere werd een duidelijke presentatie verzorgd.

Lees verder >>>>

In het verlengde van deze bijeenkomst zijn de geïnteresseerde bewoners benaderd door het bedrijf Zonnemarkt en zijn concrete aanbiedingen gedaan.
Tot dusver hebben 15 huiseigenaren gebruik gemaakt van de aanbieding en opdracht gegeven voor de plaatsing van zonnepanelen.
In een eerder stadium waren al een vijftal huizen voorzien van zonnepanelen.
Dit brengt het totaal op 20 huizen in de Grachten die van zonne-energie profiteren.

Duurzaam aanbod T&T …

Tijdens de afgelopen Grachten-vergadering en de verslaglegging over de energiecommissie, kwam naar voren dat er op 12 april een informatieavond is geweest, georganiseerd door Top en Twel Duurzaam. Een soortgelijk initiatief als bij ons, de grachten, maar dan voor het hele dorp.

De gemeente SWF en het Duurzaam Bouwloket waren, zoals een ieder heeft kunnen lezen middels de huis aan huis verspreide brief, bij dit initiatief aangesloten.
De opkomst en tevredenheid voor de avond voldeed aan de verwachting, zowel bij de organisatoren als bij de circa 70 aanwezigen, waaronder een deel Grachtenbewoners.

Er loopt nu een voordelige actie voor onze dorpen via het Duurzaam Bouwloket voor isolatie en zonnepanelen.

Omdat het een ieder vrij staat, bij wie dan ook offertes op te vragen, wil ik u attenderen op deze actie, zodat u wellicht deze kunt vergelijken met de actie die wij als Grachten georganiseerd hebben. Dat hierbij andere factoren dan prijsitems van belang kunnen zijn, bepaalt ieder voor zich.

Deelnemen aan de actie (deze loopt inmiddels), kan tot 30 juni en kan via www.duurzaambouwloket.nl/oppenhuizen aangevraagd worden.
Houd voor verdere berichtgeving op topentwelonline in de gaten.

Dan … na een adempauze, wil TTD in september verder met het verkennen van mogelijkheden voor het oprichten van een energie-coöperatie voor de dorpen, iets waardoor we in de toekomst minder/niet meer afhankelijk zijn van energiebedrijven. In het verleden kwam dit item ook in de Grachten vergaderingen wel naar voren als mogelijke stip aan de horizon….

Wie heeft er zin in om vanuit zijn of haar kwaliteiten mee te doen aan het verkennen en eventueel het oprichten??
Laten we dit als dorpen gezamenlijk aanpakken …
We hebben verschillende kwaliteiten nodig, denk aan het principe, hart, hoofd en handen.

Tot slot: het is mogelijk om twee energieverbruiksmeters gedurende twee weken kosteloos te gebruiken via TTD.
Meld u daarvoor aan op ttduurzaam@ziggo.nl

Vriendelijke groet,

Marieke Verf,
tel.: 0515 – 559180.

Centraal loket schade kleine gasvelden

Er komt een landelijk loket voor mijnbouwschade door gaswinning uit kleine velden. Het meetnetwerk op land moet ervoor worden uitgebreid.
(gelezen in de Leeuwarder Courant d.d. 03.04.2019)

Het loket is nodig opdat gedupeerden snel en zonder rompslomp vergoeding kunnen krijgen voor hun geleden schade.Nukunnen ze alleen verhaal halen bij de civiele rechter.
De Technische Commissie Bodembeweging (Tcbb) heeft advies uitgebracht over het loket en het bijbehorende schadeprotocol. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken komt voor de zomer met een reactie. De nieuwe Commissie Mijnbouwschade bestaat uit drie tot zeven leden.
Gedupeerden moeten zich hier maximaal een jaar na een aardbeving melden met foto’s en beschrijvingen. Als beide partijen het eens zijn, betaalt de commissie binnen vier weken uit. Wie niet akkoord gaat, kan alsnog naar de civiele rechter.
Het schadeloket is bedoeld voor alle inwoners die vallen buiten de reikwijdte van het Groningenveld.
De nieuwe commissie staat open voor iedereen die schade oploopt als gevolg van gaswinning op land uit kleine velden, door zoutwinning, door geothermie of door de oude steenkolenwinning in Limburg.
De Tcbb wil voortaan uitgaan van een omgekeerde bewijslast.Nu moeten gedupeerden nog bewijzen dat de schade aan hun huizen is veroorzaakt
door de winning van delfstoffen. Straks ligt de bewijslast van het tegendeel bij de gas-, zout- of geothermiewinner.
Het KNMI noteert bodemtrillingen die zorgen voor voldoende bewijs. Nulmetingen voordat gas- of zouwinning van start gaat, hebben relatief weinig nut, meldt de Tcbb. Ze adviseert daarom de meetnetten boven de kleine velden op land uit te breiden. Zo wordt voor inwoners precies inzichtelijk welke bodembeweging er in hun buurt is opgetreden.
Het meetnet kan tegelijk uitsluitsel geven over de oorzaak van de schade aan hun woning.
Het nieuwe loket zorgt voor een uniforme schadeafhandeling in heel Nederland. De Tcbb hoopt dat door de inrichting ervan tegelijk de onrust in de provincies afneemt. Inwoners en gemeenten staan vaak op hun achterste benen als er een nieuw gaswinningsplan ter tafel ligt.

Partijen gaan praten over geluidhinder A7

Eind december 2018 hebben Feriening Doarpsbelang Toppenhuzen en Twellingea en de Vereniging de Grachten een brief en nota aan het gemeentebestuur van Súdwest-Fryslân en aan de Hoofdingenieur-Directeur van Rijkswaterstaat Noord-Nederland gestuurd. Hierin is aandacht gevraagd voor de geluidsoverlast van het wegverkeer van de A7 ter hoogte van Oppenhuizen en Uitwellingerga. Beiden hebben onlangs gereageerd.

Stellen Doarpsbelang en De Grachten de inwoners centraal, die in een onderzoek in meerderheid aangaven de geluidsoverlast hinderlijk tot zeer storend te ervaren, de gemeente Súdwest-Fryslân en Rijkswaterstaat Noord-Nederland leggen in hun beantwoording het accent op hun formele taak zoals deze in de wet is vastgelegd. Voor Doarpsbelang en De Grachten geen verrassend maar wel een teleurstellend antwoord.
Het gemeentebestuur van Súdwest-Fryslân geeft in zijn korte reactie aan dat de verantwoordelijkheid voor het wegbeheer van de A7 bij Rijkswaterstaat ligt en dus ook voor de maatregelen die het geluidsoverlast van het wegverkeer kunnen verminderen.
Het gemeentebestuur geeft in zijn reactie aan dat de geluidbelasting op woningen in Oppenhuizen en Uitwellingerga met 1 tot 2 decibel zal afnemen als de maximum snelheid van 130 naar 80 km wordt verlaagd. Enige onderbouwing van deze stelling wordt echter niet gegeven. Het gemeentebestuur vindt een afname van 1 tot 2 decibel te gering om hierin verdere actie te ondernemen. Een afname van 5 decibel is goed waarneembaar terwijl een afname 10 decibel zelfs wordt ervaren als half zo luid, aldus het gemeentebestuur. Doarpsbelang en De Grachten hebben in hun nota (een combinatie van) maatregelen voorgesteld, waarbij 5 tot 10 decibel geluidsvermindering zeker gerealiseerd kan worden.

Rijkswaterstaat geeft aan dat het toegestane geluidsniveau aan de hand van een algemene in de wet vastgelegde rekenmethode wordt berekend en resulteert in het zogenaamde geluidproductie-plafond. Aangezien de geluidsoverlast voor Oppenhuizen en Uitwellingerga nog met 0.8 decibel beneden het geluidproductieplafond ligt , is Rijkswaterstaat als wegbeheerder van de A7 niet verplicht en daarom ook niet voornemens maatregelen te treffen om de geluidhinder tegen te gaan. Echter de rekenmethode gaat uit van een landelijk gemiddelde en kan dus op een specifieke locatie afwijken van de werkelijkheid. In het geval van Oppenhuizen en Uitwellingerga is de geluidsoverlast in de dorpskernen met name met een zuid, zuidwestelijke wind zeer nadrukkelijk aanwezig. Een windrichting die (zeer) frequent in ons klimaat voorkomt en in onze provincie Friesland met een open landelijk en waterrijk karakter vrijwel geen stagnatie ondervindt.

Formeel wordt er gesproken over geluidproductieplafonds, geluidzonering, toegestane geluidbelasting op gevels van woningen, etc. maar er wordt dan teveel voorbij gegaan aan de werkelijke beleving van de inwoners. In de nota hebben Doarpsbelang en De Grachten gevraagd hieraan meer aandacht te besteden. De uitslag van de enquete van oktober-november 2018 onder de inwoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga rechtvaardigt in de ogen van Doarpsbelang en De Grachten een nader onderzoek.

Het positieve signaal van het gemeentebestuur en Rijkswaterstaat is dat zij een gesprek willen aangaan. De provincie heeft aangegeven hierbij te willen aanschuiven. Doarpsbelang en De Grachten staan hiervoor open, waarbij zij wel de bereidheid vragen in dit gesprek verder te willen kijken dan een formele rekenmethode. Het gaat tenslotte om inwoners en hun woon- en leefklimaat.

Energie-sessies van start

In het kader van de Energie-club de Grachten zijn vanaf 8 maart de energie-sessies van start gegaan. In de te organiseren sessies wordt één van de actuele onderwerpen besproken en wordt gekeken wat collectief kan worden opgepakt.
De volgende sessies zijn gepland:

  • Vloer en Spouwisolatie: vrijdag 8 maart, 16:00 uur, familie Den Otter, Eastwei16,
    Gast: Schuil Isolatiezorg Drachten
    Lees verder: verslag van de bijeenkomst
  • Zonnepanelen: vrijdag 22 maart, 16:00 uur,
    plaats: Zeilmakerstraat 31a (1e etage / kantoor).
    Gast: een leverancier van zonnepanelen: Solar/Zonnewarmte

Bij voldoende aanmeldingen wordt geprobeerd een deskundige van buitenaf uit te nodigen die het onderwerp inleidt. Het globale programma van de bijeenkomsten:
– welkom en intro
– praktische inleiding
– vragen/discussie
– vervolgstappen

Aanmelden: energieclub@degrachten.frl (ook voor het opgeven van andere energie-onderwerpen)

Over de energieclub en de bovengenoemde onderwerpen >>>>

Collecteweek 11 t/m 16 maart

Geef om vrijheid …
(door Grachtenbewoner ingezonden bericht)

Van 11- tot en met 16 maart: Amnesty International vraagt om steun middels een gift in de jaarlijks terugkerende collectebus.
Natuurlijk kunt u er voor kiezen niets te doen.
U laat de collectant verder gaan en kunt het afgegeven flijertje bij het oud papier gooien, of het op de stapel rekeningen leggen om uw beslissing nog even uit te stellen.

Wat u ook met ons verzoek doet, het heeft voor u geen gevolgen.

U bent vrij.
U wordt niet geroyeerd. U komt niet op een lijst te staan. U wordt niet bedreigd, of lastig gevallen. U wordt niet ontslagen, of midden in de nacht van uw bed gelicht, vast gezet, verhoord, gemarteld of verkracht. U bent vrij.
Vrij om te besluiten een extra bijdrage aan Amnesty International te geven. Of niet. Die vrijheid voelen? Nu, terwijl u dit leest…?

Wij hebben uw bijdrage hard nodig om ons in te zetten voor die talloze miljoenen over de hele wereld die deze vrijheid niet hebben.
Mensen voor wie de bovenstaande opsomming een constant aanwezige reëele angst is.

Mogen we op u rekenen? 

Met vriendelijke groet,

Marieke Verf, collectecoördinator.

NB: Amnesty ontvangt geen subsidies.

Wilt u Amnesty ook of op een andere wijze dan een gift steunen…?
Dit kan door u aan te sluiten bij de groep collectanten die in onze dorpen collecteert. ik ben bereikbaar op 0515-559180.

De Grachten spreken in over geluidhinder A7 …

Gerard van Velzen, de grote trekker van de geluidsclub A7 binnen de Grachten, heeft 11 februari jl. gebruik gemaakt van de inspreektijd van de raadscommissie DSO om de geluidhinder van de A7 aan de orde te stellen.
Vier minuten is beperkt dus heeft hij zich gefocust op de 130 km/h-maatregel.
Als U kennis wilt nemen van het ingesprokene, kan dit via https://sudwestfryslan.raadsinformatie.nl/vergadering/562627/kommisje%20Doarp%2C%20St%C3%AAd%20en%20Omkriten%20%20%20%20%20%20%20%20%2012-02-2019  . (na 14:30 minuten)
Wethouder De man heeft na afloop van de spreektijd nog gereageerd. Hij verwacht binnen 14 dagen met een antwoord te komen.

Lees verder over dit onderwerp >>>

1 2 3