25% van de Grachten-huizen in 2019 voorzien van zonnepanelen

Op vrijdag 22 maart organiseerde de Energieclub de Grachten een themabijeenkomst over zonnepanelen in de Grachten. De opkomst was met 16 bewoners verrassend te noemen.
Door de firma Zonnemarkt uit Almere werd een duidelijke presentatie verzorgd.

Lees verder >>>>

In het verlengde van deze bijeenkomst zijn de geïnteresseerde bewoners benaderd door het bedrijf Zonnemarkt en zijn concrete aanbiedingen gedaan.
Tot dusver hebben 15 huiseigenaren gebruik gemaakt van de aanbieding en opdracht gegeven voor de plaatsing van zonnepanelen.
In een eerder stadium waren al een vijftal huizen voorzien van zonnepanelen.
Dit brengt het totaal op 20 huizen in de Grachten die van zonne-energie profiteren.

Centraal loket schade kleine gasvelden

Er komt een landelijk loket voor mijnbouwschade door gaswinning uit kleine velden. Het meetnetwerk op land moet ervoor worden uitgebreid.
(gelezen in de Leeuwarder Courant d.d. 03.04.2019)

Het loket is nodig opdat gedupeerden snel en zonder rompslomp vergoeding kunnen krijgen voor hun geleden schade.Nukunnen ze alleen verhaal halen bij de civiele rechter.
De Technische Commissie Bodembeweging (Tcbb) heeft advies uitgebracht over het loket en het bijbehorende schadeprotocol. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken komt voor de zomer met een reactie. De nieuwe Commissie Mijnbouwschade bestaat uit drie tot zeven leden.
Gedupeerden moeten zich hier maximaal een jaar na een aardbeving melden met foto’s en beschrijvingen. Als beide partijen het eens zijn, betaalt de commissie binnen vier weken uit. Wie niet akkoord gaat, kan alsnog naar de civiele rechter.
Het schadeloket is bedoeld voor alle inwoners die vallen buiten de reikwijdte van het Groningenveld.
De nieuwe commissie staat open voor iedereen die schade oploopt als gevolg van gaswinning op land uit kleine velden, door zoutwinning, door geothermie of door de oude steenkolenwinning in Limburg.
De Tcbb wil voortaan uitgaan van een omgekeerde bewijslast.Nu moeten gedupeerden nog bewijzen dat de schade aan hun huizen is veroorzaakt
door de winning van delfstoffen. Straks ligt de bewijslast van het tegendeel bij de gas-, zout- of geothermiewinner.
Het KNMI noteert bodemtrillingen die zorgen voor voldoende bewijs. Nulmetingen voordat gas- of zouwinning van start gaat, hebben relatief weinig nut, meldt de Tcbb. Ze adviseert daarom de meetnetten boven de kleine velden op land uit te breiden. Zo wordt voor inwoners precies inzichtelijk welke bodembeweging er in hun buurt is opgetreden.
Het meetnet kan tegelijk uitsluitsel geven over de oorzaak van de schade aan hun woning.
Het nieuwe loket zorgt voor een uniforme schadeafhandeling in heel Nederland. De Tcbb hoopt dat door de inrichting ervan tegelijk de onrust in de provincies afneemt. Inwoners en gemeenten staan vaak op hun achterste benen als er een nieuw gaswinningsplan ter tafel ligt.

Grachtenbewoners willen verduurzamen

Ruim 80% van de inwoners van de Grachten willen hun huis energiezuiniger maken (isoleren) om uiteindelijk energie-neutraal te worden (klimaatdoelstelling 2050).
Dit is de belangrijkste conclusie van de bewoners-enquête die de Energieclub de Grachten in december jl. onder de bewoners van de Grachten heeft gehouden. 75% van de huishoudens (60 huizen) heeft aan de enquête deelgenomen.

Een tweede conclusie was dat 87% dit graag in samenspraak met andere bewoners willen doen. 63% is voorstander van een gezamenlijke aanpak en collectieve inkoop.

De energie-onderwerpen die het meest binnen de Grachten leven,
zijn:
• aanschaf zonnepanelen (55%)
• vloerisolatie (45%)
• warmtepompen (45%)
• dakisolatie (40%)
• spouwisolatie (35%)
• gevelisolatie (35%)

20% van de bewoners wil binnen een jaar met hun voornemens aan de slag.
40% laat dit afhangen van nadere informatie (w.o. de kosten).

Tot slot vindt 70% het interessant als de Vereniging de Grachten haar eigen energie zou gaan opwekken, waarbij gedacht wordt aan wind- of zonne-energie.

Inmiddels bereidt de Energieclub het vervolg op de enquête voor …

Geluidsclub A7 benadert politiek

Vorig jaar hebben de Vereniging de Grachten en Doarpsbelang Top&Twel het initiatief genomen voor de bewonersenquête over de geluidhinder van de A7.
De enquête is verspreid onder alle adressen in Oppenhuizen en Uitwellingerga. Met een respons van bijna 65% was de enquête een succes. Van de respondenten ervoer 85% het geluid van de A7 als storend tot zeer storend. 91% ondersteunt het initiatief om de geluidshinder aanhangig te maken bij overheid en politiek.

De werkgroep geluidhinder A7 van Doarpsbelang/de Grachten heeft naar aanleiding van de enquêteresultaten eind vorig jaar de Nota Geluidhinder A7 opgesteld en verspreid onder de overheidsbetrokkenen en de politiek, w.o. : Gemeente SWF, wethouders, de politieke partijen, Rijkswaterstaat, Provincie Fryslân en RIVM.
Tevens is steun gezocht bij de actiegroepen Grou en Bolsward die tegen een vergelijkbare geluidhinder-actie voeren.

Inmiddels wordt gewerkt aan een speerpuntnotitie die in februari besproken gaat worden met de fractievoorzitters van de politieke partijen in SWF. Als speerpunt geldt een snelheidsbeperking op de A7 ter hoogte van Top&Twel van 130 naar 80 km/uur. Voor de korte termijn lijkt dit de meest haalbare oplossing voor de geluidhinder.
De politieke partijen wordt gevraagd de notitie te ondersteunen en gezamenlijk B&W te bewegen het verzoek van de snelheidsbeperking bij de landelijke overheid als verzoek in te dienen.

Bijgaand treft u aan: