Werkgroep A7 publiceert Enquêteresultaten en inspraaknota

Afgelopen december heeft Doarpsbelang een enquête gehouden onder de inwoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga. Hierin is de vraag gesteld hoe u denkt over 7 speerpunten op het gebied van geluidhinder en veiligheid, recreatie en wonen. 

U had de keuze de enquête op papier of digitaal in te vullen en aan te geven of u met het speerpunt (voorstel): Ja mee eens, Geen mening of Oneens was. 

De respons op de enquête bedraagt totaal 45%. Minder dan de enquête die de werkgroep in 2018 over geluidhinder heeft gehouden, toen was de respons 64%. Maar gezien de gebrekkige verspreiding van de enquêteformulieren in Oppenhuizen en de feestdagen, kan deze respons als zeer positief worden aangemerkt.
Als we bij de uitslag van de enquête ook de opkomst van de inloopavond van 11 december jl. in beschouwing nemen (opkomst meer dan 100 personen), krijgen we een positief beeld en voelt de werkgroep A7 zich door u breed gesteund bij de komende benadering van de overheidsinstanties en Rijkswaterstaat.

Om u een beeld te geven van het resultaat, geven wij enkele cijfers/percentages.

Het aantal ingeleverde formulieren bedroeg 45%, te verdelen in 21% in papier en 24% digitaal ingevuld. Dit betekent dat 55% van de  adressen in Oppenhuizen en Uitwellingerga het formulier niet heeft ingeleverd.


Op de inloopavond van 11 december jl. is al aangegeven dat u een speerpunt als een voorstel van de werkgroep A7 moet zien.  Het is een voorstel namens Oppenhuizen en Uitwellingerga in de komende gesprekken met de betrokken overheidsinstanties voor de gebiedsgerichte aanpak die gekoppeld is aan de vervanging van de brug in Uitwellingerga.

Mening per speerpunt:

Conclusie per speerpunt

 1. U bent het eens (87.5%) dat de snelheid op de A7 ter hoogte van Oppenhuizen en Uitwellingerga dag én nacht omlaag moet naar maximaal 100 km p/u. en als het kan naar 80 km p/u. Met name het vrachtverkeer in de nacht is een bron van geluidhinder.
  Door het stikstofverhaal is landelijk bepaald dat per maart 2020 op snelwegen waar nu maximaal 130 km p/u gereden wordt, overdag de maximum snelheid op 100 kmp/u wordt bepaald; dit gaat dus ook op voor het A7 traject langs onze dorpen. Desondanks zal Doarpsbelang aandacht blijven vragen voor het omlaag brengen van de snelheid (dag én nacht) én de handhaving hiervan.

 2. In overgrote mate kiest u voor een aquaduct i.p.v. van een nieuwe (hogere) brug. Zowel voor de veiligheid op het water en op de weg als ook voor de landschappelijke inpassing heeft een aquaduct de voorkeur boven een nieuwe brug. Hierbij zijn natuurlijk aandachtspunten. We zitten niet te wachten op een situatie zoals destijds in de zeventiger jaren bij de aanleg van de Prinses Margriettunnel met grondverzakkingen en schadeclaims. Ook dient het wegennet rond een nieuw aquaduct, in het geval van (zwaar) verkeer van en naar het bedrijventerrein Bregefinne geen extra belasting geven voor de direct omwonenden. Er mag geen extra geluidhinder van de nieuw aan te leggen oeververbinding ontstaan, terwijl geluidhinder van de Pr.Margriettunnel moet worden teruggedrongen. Een extra aquaduct dient ook voor fietsers goed begaanbaar te zijn.

 3. Begroeide grond- en zichtwallen moeten geluidhinder tegengaan, maar moeten ook in het Friese open landschap passen. Het is een onderzoek waard of deze grond- en zichtwallen voldoende geluidreductie opleveren én kunnen opgaan in een groenzone die als het ware het Burg. Rasterhofpark verlengd tot voorbij het Pr. Margrietkanaal richting Joure.

 4. Voor de bevordering van de kleinere recreatievaart in onze dorpen is op basis van de ingeleverde formulieren een meerderheid (77.5%) te vinden, maar zijn er wel opmerkingen geplaatst bij de bevaring van t Ges. Geconstateerd wordt dat er soms te grote schepen gebruik maken van ,t Ges met alle daaraan verbonden ongemakken. Sommigen van u zetten vraagtekens bij het herstel van de (privé) draaibruggen, en benadrukken de onbelemmerde doorvaart. Daarentegen spreekt u zich wel uit voor een passantenhaven(tje) nabij de brug aan de Eastwei.
  Een vaarverbinding naar de Brekken (Leijenpoel) voor kleinere recreatievaart wordt wel voorgestaan, alleen over de route vanuit de dorpen en de daarmee gepaard gaande kosten wordt verschillend gedacht. Een enkele negatieve vergelijking met de vaarroute langs de N7 in Sneek wordt aangehaald.

 5. In ruim 90% van de ingeleverde formulieren/reacties spreekt u zich uit voor extra aandacht voor wandel- en fietspaden in onze dorpen. Extra paden voor (sportieve) recreatie en aandacht voor (oude) wandelstructuren, zoals de trambaan Sneek – Joure en de mogelijkheid voor een wandelrondje Eastwei – it Wiid/Houkesloot – Afkelandsedyk.

 6. Woningbouw voor ouderen en starters blijft in onze dorpen achter en heeft daarom ruimschoots (89%) uw aandacht. U kunt zich vinden in het voorstel van Doarpsbelang om daar waar zich de mogelijkheid voordoet, zo nodig de huidige bestemming van woonobjecten voor deze doelgroepen aan te passen. Sommigen onder u stellen wel de voorwaarde dat alleen inwoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga hiervan gebruik mogen maken. Doarpsbelang zal bij de betrokken instanties hiervoor aandacht (blijven) vragen.

 7. Teneinde geluidhinder tegen te gaan spreekt u zich in grote getale uit voor meer geluidsarm asfalt. Hoewel Rijkswaterstaat eerder heeft aangegeven dat zij hiertoe niet verplicht is, omdat de geluidsnorm niet wordt overschreden, zal Doarpsbelang zowel in het kader van de gebiedsgerichte aanpak (voor de brugvervanging) als ook in het groot-onderhoud van wegen hiervoor aandacht blijven vragen.

Vervolg

Het resultaat van en de opmerkingen in de enquête zijn verwerkt in de de nota Structuurversterking Oppenhuizen en Uitwellingerga.
Dit document is voor Doarpsbelang het vertrekpunt voor de gesprekken met o.a. Rijkswaterstaat, provincie en gemeente.
Download hier de inspraaknota >>>>

Wij danken u nogmaals voor uw medewerking en houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Plan Structuurversterking Top&Twel: 7 speerpunten

Doarpsbelang zet in op een structuurversterking van de dorpen. Het plan wordt gekoppeld aan de vervanging van de brug over het Prinses Margrietkanaal. Rijkswaterstaat moet die brug vóór 2026 hebben vervangen. Rijkswaterstaat, Provincie Fryslân en de Gemeente Sudwest Fryslân bieden daarbij kans voor een zogenaamde gebiedsgerichte aanpak. Een unieke kans om in een breder plan de geluidhinder te verminderen en tevens een impuls te geven aan de leefbaarheid in onze dorpen.

In 2018 heeft Doarpsbelang in samenwerking met Plan de Grachten een enquête gehouden naar de geluidhinder van het wegverkeer van de A7. In een respons van ruim 64% heeft 82% van de inwoners aangegeven de geluidhinder hinderlijk tot zéér storend te vinden.
De enquête gaf voldoende reden om dit ongenoegen kenbaar te maken bij Rijkswaterstaat, de gemeente en de provincie. Doarpsbelang heeft met deze instanties enige verkennende gesprekken gevoerd.

In november 2018 heeft de minister van Verkeer en Infrastructuur de beslissing genomen om de brug in Uitwellingerga vóór 2026 te vervangen. De zogenoemde Startbeslissing (ondertekend door Rijkswaterstaat, provincie en gemeente) biedt een unieke gelegenheid om gelijktijdig met de vervanging van de brug de geluidhinder van de A7 aan te pakken.
In de gesprekken met Rijkswaterstaat, de gemeente en de provincie is geadviseerd om de geluidhinder in een zogeheten ‘gebiedsgerichte aanpak’ aan de orde te stellen. Een aanpak waarin werk met werk (brugvervanging én het tegengaan van geluidhinder) op een efficiënte wijze aan elkaar worden gekoppeld.

Rijkswaterstaat staat open om de inwoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga mee te laten denken in mogelijke oplossingen, maar vindt het wel belangrijk dat de plannen breed worden gedragen.
Doarpsbelang doet daarom een oproep aan alle inwoners hierin mee te denken!

Doarpsbelang is momenteel bezig aan de afronding van de inspraaknota Structuurversterking Oppenhuizen en Uitwellingerga.
Daarin worden een zevental speerpunten genoemd, t.w.:

 1. Maximum snelheid op de A7 naar maximaal 100 km km/h.

  Verkeersveiligheid bij afslag Sneek-Oost vergroten door de snelheid op de A7 getrapt te verlagen van 130 naar 80 km/uur. Dit betekent een maximum snelheid ter plaatse van de Prinses Margriettunnel van 100 km/uur. Dit zal leiden tot een aanzienlijke geluidsvermindering en de stikstofuitstoot in het kwetsbare Natura 2000 gebied.

 2. Een aquaduct in plaats van een nieuwe brug.

  Van de vier bestaande oplossingsrichtingen voor de vervanging van de brug over het Prinses Margrietkanaal pleit de werkgroep voor de realisatie van een aquaduct. Deze variant leidt tot een aanzienlijke grotere veiligheid en doorstroming van het verkeer op de weg en op het water. De op het Margrietkanaal kruisende vaarbewegingen van plezier- en beroepsvaart behoort daarmee tot het verleden. Ter voorkoming van extra geluidsoverlast vraagt de afwerking van de wanden van het nieuw aquaduct speciale aandacht (absorberende materialen).

 3. Inpassen van landschappelijke grond- en zichtwallen.

  De met de realisatie van de aquaduct-variant vrijkomende grond kan gebruikt worden voor de aanleg van landschappelijke zicht- en grondwallen waardoor de geluidsoverlast van de A7 verder wordt teruggedrongen. De landschappelijke inpassing met intensieve begroeiing maar behoud van zichtlijnen vraagt uiteraard speciale aandacht. Een natuurlijke verbinding met het Rasterhofpark is daarbij een van de mogelijkheden.

 4. Verbetering en uitbreiding kleinschalige recreatievaart.

  Naast verbetering van de waterrecreatie dient ook aandacht te zijn voor de verbetering en aanleg van fiets- en looproutes. Door relatief beperkte investeringen wordt het buitengebied beter toegankelijk gemaakt waardoor een lang gekoesterde wens van de bevolking in vervulling gaat en het algemeen welzijn zal bevorderen.

 5. Verbetering en uitbreiding van wandel- en fietspaden.

  Naast verbetering van de waterrecreatie dient ook aandacht te zijn voor de verbetering en aanleg van fiets- en looproutes. Door relatief beperkte investeringen wordt het buitengebied beter toegankelijk gemaakt waardoor een lang gekoesterde wens van de bevolking in vervulling gaat en het algemeen welzijn zal bevorderen.

 6. Realiseren van woningbouw voor jongeren en senioren d.m.v. inbreiding.

  Bij de realisatie van de beoogde structuurverbetering dient opnieuw gekeken te worden naar de ontwikkeling van woningbouw. Uit recentelijk onderzoek (2015) is gebleken dat binnen de dorpen een sterke behoefte bestaat aan kleinschalige woningbouw (door inbreiding) t.b.v. starters en senioren. Dit zal de leegloop uit de dorpen beperken. Voor de locatie van de woningbouw bestaan diverse ideeën waarvan de haalbaarheid nog nader moet worden onderzocht.

 7. Gebruik van geluidsarm asfalt op het wegdek van de A7

  De werkgroep dringt er bij Rijkswaterstaat op aan om bij vervanging van het wegdek van de A7 in het kader van meerjarenonderhoud gebruik te maken van geluidsreducerend asfalt, zoals dubbellaags ZOAB.

Om inwoners hierover nader te informeren en te betrekken in de plannen, organiseert Doarpsbelang 11 december a.s. vanaf 19:00 uur een informatie-inloopavond in ’t Harspit; nadere berichtgeving hierover volgt nog.

Ideeën en/of contact
Heeft u nu al ideeën over de brugvervanging en het tegengaan van geluidhinder?
Dan zijn deze van harte welkom via de email: werkgroepa7topentwel@gmail.com

Werkgroepleden vanuit de Grachten:
Gerard van Velzen, Maarten Lampe en Reindert de Boer.

Overleg met overheid over geluidshinder A7

In de enquête van november 2018 heeft het overgrote deel van de inwoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga aangegeven de geluidhinder van het wegverkeer van de A7 (en Nije Dyk) hinderlijk tot zeer storend te ervaren. Reden om een rapport op te stellen, waarin dit probleem aan de orde is gesteld.  In het eerste kwartaal van dit jaar is er tussen de betrokken overheidsorganen en Doarpsbelang/De Grachten een briefwisseling geweest, uitmondend in een uitnodiging voor een gesprek.

Inmiddels zijn er in mei en juni twee gesprekken geweest met vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, gemeente Sudwest-Fryslan en de provincie Fryslan.

In het eerste gesprek zijn de standpunten over en weer verduidelijkt en zijn de wettelijke kaders nog eens uitgebreid toegelicht. De geluidsoverlast blijft onder de toegestane norm, aangeduid als het geluidproductieplafond; deze wordt volgens een landelijke rekenmethode vastgesteld. Doarpsbelang en de Grachten zijn echter niet overtuigd of specifieke plaatselijke omstandigheden, zoals zuid-zuidwestelijke wind, een aquaduct, een brug etc. voldoende aandacht krijgen in deze rekenmethode.

Omdat het geluidproductieplafond niet wordt overschreden is Rijkswaterstaat als wegbeheerder van de A7 daarom wettelijk niet verplicht passende maatregelen te treffen. Desondanks geeft Rijkswaterstaat aan het vervelend te vinden dat de meeste inwoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga geluidsoverlast beleven en zijn bereid mee te denken in het vinden van een oplossing. Overigens geldt dit ook voor de gemeente en de provincie.

In het tweede gesprek hebben Doarpsbelang en de Grachten drie voorstellen gedaan, waarvan er twee verdere uitwerking en vooral ook overleg vragen met de inwoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga. De kans van slagen is het grootst als het overgrote deel  van de inwoners deze voorstellen ondersteunt. De voorstellen richten zich op de aanleg van natuurvriendelijke geluidswallen. Wij zullen u in het najaar hierover benaderen.

In het najaar van dit jaar start ook de inspraakprocedure voor de vervanging van de brug over het Prinses Margrietkanaal te Uitwellingerga. In november 2018 hebben de betrokken overheidsorganen de zogenaamde Startbeslissing ondertekend, op basis waarvan nader onderzoek zal worden gedaan.

Doarpsbelang en de Grachten willen dit project breder inzetten, zodat ook aandacht wordt besteed aan de geluidsoverlast van de A7, de Prinses Margriettunnel en de Nije Dyk. Rijkswaterstaat staat hier niet afwijzend tegenover en heeft toegezegd Doarpsbelang/de Grachten als belanghebbende partij uit te nodigen.

Mocht u als inwoner  van Oppenhuizen of Uitwellingerga een idee hebben hoe de vervanging van de brug hand in hand kan gaan met het tegengaan van geluidshinder van de A7 en Nije Dyk, vragen wij u deze kenbaar maken bij Doarpsbelang, E-mail: doarpsbelangtopentwel@outlook.com. Wij nemen deze ideeën dan mee in onze uit te werken voorstellen.

Geluidsclub A7 benadert politiek

Vorig jaar hebben de Vereniging de Grachten en Doarpsbelang Top&Twel het initiatief genomen voor de bewonersenquête over de geluidhinder van de A7.
De enquête is verspreid onder alle adressen in Oppenhuizen en Uitwellingerga. Met een respons van bijna 65% was de enquête een succes. Van de respondenten ervoer 85% het geluid van de A7 als storend tot zeer storend. 91% ondersteunt het initiatief om de geluidshinder aanhangig te maken bij overheid en politiek.

De werkgroep geluidhinder A7 van Doarpsbelang/de Grachten heeft naar aanleiding van de enquêteresultaten eind vorig jaar de Nota Geluidhinder A7 opgesteld en verspreid onder de overheidsbetrokkenen en de politiek, w.o. : Gemeente SWF, wethouders, de politieke partijen, Rijkswaterstaat, Provincie Fryslân en RIVM.
Tevens is steun gezocht bij de actiegroepen Grou en Bolsward die tegen een vergelijkbare geluidhinder-actie voeren.

Inmiddels wordt gewerkt aan een speerpuntnotitie die in februari besproken gaat worden met de fractievoorzitters van de politieke partijen in SWF. Als speerpunt geldt een snelheidsbeperking op de A7 ter hoogte van Top&Twel van 130 naar 80 km/uur. Voor de korte termijn lijkt dit de meest haalbare oplossing voor de geluidhinder.
De politieke partijen wordt gevraagd de notitie te ondersteunen en gezamenlijk B&W te bewegen het verzoek van de snelheidsbeperking bij de landelijke overheid als verzoek in te dienen.

Bijgaand treft u aan:

85% van de Top- & Twelsters hebben last van de geluidshinder A7

In oktober jl. is onder de inwoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga een enquête gehouden met betrekking tot het verkeerslawaai afkomstig van de A7.
De enquête is gehouden door de Feriening Doarpsbelang en de Vereniging de Grachten.

De belangrijkste resultaten van de enquête zijn:

 • van de 684 huishoudens heeft 64 % meegewerkt aan de enquête  (waarvan 61% via internet en 39% door inlevering van het enquêteformulier). Hiermee zijn de resultaten representatief voor de bevolking van de tweelingdorpen.
 • 84% van de respondenten heeft last van het verkeerslawaai op de A7:

 • Van de mensen die last hebben van de geluidshinder, geeft 82% aan de geluidsoverlast van hinderlijk tot zeer storend te ervaren, 14% vindt het geluid wel aanwezig, maar niet storend en 4% heeft geen kwalificatie ingevuld.

 • Van de mensen die geen last van de geluidshinder hebben (16%)  zegt 51%  solidair te zijn met de geluidsgevoelige respondenten en ondersteunen het initiatief om de geluidhinder aan de orde te stellen.
 • De steun voor het protest-initiatief is zeer breed gedragen:

Het resultaat van de enquête geeft voldoende aanleiding (totaal steunt 91 % het initiatief) om de geluidhinder van het wegverkeer op de A7 ter hoogte van Oppenhuizen en Uitwellingerga op de (politieke) agenda te zetten.
De initiatiefnemers zullen daarom op korte termijn contact zoeken met de plaatselijke politiek en andere betrokken instanties om gezamenlijk na te denken welke maatregelen nodig en realiseerbaar zijn om de geluidhinder van het wegverkeer op de A7 terug te dringen en het leefklimaat te verbeteren.

Wij willen iedereen bedanken voor het invullen van de enquête!

Van de werkgroep Geluidshinder A7

Binnen de Grachten is een werk-/aandachtsgroep die zich bezig houdt met de geluidsproductie van de A7. Door toename van de verkeersintensiteit en de snelheid is de geluidshinder van de A7 sinds 2013 aanmerkelijk toegenomen.
De groep onderzoekt de haalbaarheid om de overheid te beïnvloeden tot het nemen van passende geluidreducerende maatregelen.

Na inloggen wordt hieronder het actuele statusdocument getoond.