In deze rubriek worden de gepubliceerde nieuwsitems in chronologische volgorde getoond.
Heeft u een actuele wetenswaardigheid die voor alle bewoners van de Grachten interessant is, dan kunt u dat via het contactformulier kenbaar maken.
Het bestuur zal dit dan zo snel mogelijk op pakken …


Plan Structuurversterking Top&Twel: 7 speerpunten

Doarpsbelang zet in op een structuurversterking van de dorpen. Het plan wordt gekoppeld aan de vervanging van de brug over het Prinses Margrietkanaal. Rijkswaterstaat moet die brug vóór 2026 hebben vervangen. Rijkswaterstaat, Provincie Fryslân en de Gemeente Sudwest Fryslân bieden daarbij kans voor een zogenaamde gebiedsgerichte aanpak. Een unieke kans om in een breder plan de geluidhinder te verminderen en tevens een impuls te geven aan de leefbaarheid in onze dorpen.

In 2018 heeft Doarpsbelang in samenwerking met Plan de Grachten een enquête gehouden naar de geluidhinder van het wegverkeer van de A7. In een respons van ruim 64% heeft 82% van de inwoners aangegeven de geluidhinder hinderlijk tot zéér storend te vinden.
De enquête gaf voldoende reden om dit ongenoegen kenbaar te maken bij Rijkswaterstaat, de gemeente en de provincie. Doarpsbelang heeft met deze instanties enige verkennende gesprekken gevoerd.

In november 2018 heeft de minister van Verkeer en Infrastructuur de beslissing genomen om de brug in Uitwellingerga vóór 2026 te vervangen. De zogenoemde Startbeslissing (ondertekend door Rijkswaterstaat, provincie en gemeente) biedt een unieke gelegenheid om gelijktijdig met de vervanging van de brug de geluidhinder van de A7 aan te pakken.
In de gesprekken met Rijkswaterstaat, de gemeente en de provincie is geadviseerd om de geluidhinder in een zogeheten ‘gebiedsgerichte aanpak’ aan de orde te stellen. Een aanpak waarin werk met werk (brugvervanging én het tegengaan van geluidhinder) op een efficiënte wijze aan elkaar worden gekoppeld.

Rijkswaterstaat staat open om de inwoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga mee te laten denken in mogelijke oplossingen, maar vindt het wel belangrijk dat de plannen breed worden gedragen.
Doarpsbelang doet daarom een oproep aan alle inwoners hierin mee te denken!

Doarpsbelang is momenteel bezig aan de afronding van de inspraaknota Structuurversterking Oppenhuizen en Uitwellingerga.
Daarin worden een zevental speerpunten genoemd, t.w.:

 1. Maximum snelheid op de A7 naar maximaal 100 km km/h.

  Verkeersveiligheid bij afslag Sneek-Oost vergroten door de snelheid op de A7 getrapt te verlagen van 130 naar 80 km/uur. Dit betekent een maximum snelheid ter plaatse van de Prinses Margriettunnel van 100 km/uur. Dit zal leiden tot een aanzienlijke geluidsvermindering en de stikstofuitstoot in het kwetsbare Natura 2000 gebied.

 2. Een aquaduct in plaats van een nieuwe brug.

  Van de vier bestaande oplossingsrichtingen voor de vervanging van de brug over het Prinses Margrietkanaal pleit de werkgroep voor de realisatie van een aquaduct. Deze variant leidt tot een aanzienlijke grotere veiligheid en doorstroming van het verkeer op de weg en op het water. De op het Margrietkanaal kruisende vaarbewegingen van plezier- en beroepsvaart behoort daarmee tot het verleden. Ter voorkoming van extra geluidsoverlast vraagt de afwerking van de wanden van het nieuw aquaduct speciale aandacht (absorberende materialen).

 3. Inpassen van landschappelijke grond- en zichtwallen.

  De met de realisatie van de aquaduct-variant vrijkomende grond kan gebruikt worden voor de aanleg van landschappelijke zicht- en grondwallen waardoor de geluidsoverlast van de A7 verder wordt teruggedrongen. De landschappelijke inpassing met intensieve begroeiing maar behoud van zichtlijnen vraagt uiteraard speciale aandacht. Een natuurlijke verbinding met het Rasterhofpark is daarbij een van de mogelijkheden.

 4. Verbetering en uitbreiding kleinschalige recreatievaart.

  Naast verbetering van de waterrecreatie dient ook aandacht te zijn voor de verbetering en aanleg van fiets- en looproutes. Door relatief beperkte investeringen wordt het buitengebied beter toegankelijk gemaakt waardoor een lang gekoesterde wens van de bevolking in vervulling gaat en het algemeen welzijn zal bevorderen.

 5. Verbetering en uitbreiding van wandel- en fietspaden.

  Naast verbetering van de waterrecreatie dient ook aandacht te zijn voor de verbetering en aanleg van fiets- en looproutes. Door relatief beperkte investeringen wordt het buitengebied beter toegankelijk gemaakt waardoor een lang gekoesterde wens van de bevolking in vervulling gaat en het algemeen welzijn zal bevorderen.

 6. Realiseren van woningbouw voor jongeren en senioren d.m.v. inbreiding.

  Bij de realisatie van de beoogde structuurverbetering dient opnieuw gekeken te worden naar de ontwikkeling van woningbouw. Uit recentelijk onderzoek (2015) is gebleken dat binnen de dorpen een sterke behoefte bestaat aan kleinschalige woningbouw (door inbreiding) t.b.v. starters en senioren. Dit zal de leegloop uit de dorpen beperken. Voor de locatie van de woningbouw bestaan diverse ideeën waarvan de haalbaarheid nog nader moet worden onderzocht.

 7. Gebruik van geluidsarm asfalt op het wegdek van de A7

  De werkgroep dringt er bij Rijkswaterstaat op aan om bij vervanging van het wegdek van de A7 in het kader van meerjarenonderhoud gebruik te maken van geluidsreducerend asfalt, zoals dubbellaags ZOAB.

Om inwoners hierover nader te informeren en te betrekken in de plannen, organiseert Doarpsbelang 11 december a.s. vanaf 19:00 uur een informatie-inloopavond in ’t Harspit; nadere berichtgeving hierover volgt nog.

Ideeën en/of contact
Heeft u nu al ideeën over de brugvervanging en het tegengaan van geluidhinder?
Dan zijn deze van harte welkom via de email: werkgroepa7topentwel@gmail.com

Werkgroepleden vanuit de Grachten:
Gerard van Velzen, Maarten Lampe en Reindert de Boer.

Duofiets vergroot je wereld

een bericht van TOP&TWEL yn beweging

Een aantal inwoners heeft gevraagd naar een duofiets. Projectgroep Top & Twel Yn Beweging wil graag weten of er meer belangstelling is naar een gemeenschappelijke duofiets. Als er voldoende belangstelling is, gaan we hier namelijk werk van maken.

de duofiets

Hoe fijn is het om samen met iemand anders te kunnen genieten van de buitenlucht en de natuur? En hoe leuk is het dan om net wat verder te kunnen dan alleen “het streekje op en del”?

Bent u of kent u iemand die heel graag mag fietsen of graag mocht fietsen, maar dit om één of andere reden niet meer kan of durft?
Vul uw gegevens hieronder in en lever dit briefje dan in bij:
Engelien Perridon,
Tsjerkebuorren 32 te Oppenhuizen.

Of stuur een email met uw gegevens (naam, adres, plaats, telefoon) naar ynbeweging@gmail.com.

Vindt u dit een goed initiatief en wilt u dit financieel ondersteunen? Dat kan, graag zelfs! Een tastbaar initiatief; zichtbaar, in de buurt en wellicht voor inwoners die u goed kent!
U kunt het geld overmaken op de onderstaande rekening.

NL79RAB003415974
t.a.v. Ver. Dorpsbelang Oppenhuizen – Uitwellingerga

Als er te weinig interesse is voor de duofiets zullen wij het gedoneerde bedrag naar u terug storten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Engelien Perridon, tel: 06-25192939

Burendag 2019: regen, regen, regen, maar supergezellig …


Op zaterdag 28 september jl. werd voor de derde keer in de Grachten de Burendag georganiseerd.
Dit jaar lag de organisatie bij de bewoners van de Koartebaen. Veel aandacht werd door hen besteed aan de aankondiging en promotie van de middag. En niet zonder resultaat: meer dan 50 bewoners hadden zich voor het jaarlijkse evenement aangemeld.

Het was dan ook een grote teleurstelling dat de weersverwachting voor het eind van de middag niet best was. Regen en wind leek het motto …
Desondanks was de opkomst aanzienlijk groter dan de voorgaande 2 jaren. Uiteindelijk zijn zo’n 60 bewoners met aanhang op het jaarlijkse evenement afgekomen.

De meesten hadden zich vooraf ingespannen om een gerecht klaar te maken en mee te dingen naar de “Kokkerellebel van het jaar” .
In vergelijking tot voorgaande keren groeit de kwaliteit en kwantiteit van de bijdrages. Het is duidelijk, iedereen is reuze happig op deze eervolle onderscheiding ..

Opening

Rond half vijf opent Duco namens de feestcommissie met een kort wurtsje de middag. Voor menigeen was dat het startsein om zich op de overvloed van gerechten en drankjes te storten …

Door de heftige regenval bleef het grootste deel van het gezelschap lekker in de tent zitten waardoor een gezellig en aangenaam sfeertje ontstond.
Niet op de laatste plaats werd dat gecreëerd door de muzikale omlijsting door Willem Blekkingh, die nog steeds artistiek en muzikaal groeit …

Virtuoos en gevoelig …
Een handdoek voor het zweet of tegen de regen (?)
Een passende herinnering voor de geleverde prestatie ….

Gezelligheid kent geen tijd …

Suzanne ziet, als verantwoordelijk bestuurslid dat het goed gaat …
de houten tuinbank blijft leeg en ongebruikt …

Kinderspelen

Voor de jeugd waren volop activiteiten gepland zoals Bliklopen, Springkussen, Hoelahoep, Blik werpen, Ezeltje prik, Koek happen.
Helaas viel het grootste deel van deze activiteiten in het water.

Toch een paar impressie foto’s …

Triester kan niet …
Schijn bedriegt: dit was `s-middags
Zo’n springkussen is echt geen lolletje …

De invaliderace

Hoogtepunt van de middag was wel de straatrace met rolstoelen.
Tussen de buien door zijn een aantal heats verreden maar tot een ware finale met winnaar is het door buien en invallende duisternis niet gekomen.

Gelukkig hebben we de foto’s nog …

volop aandacht en zorg voor het slachtoffers …
Voor een slachtoffer nog best vitaal …

Tot slot …

Het was een aangename, gezellige en zeer goed georganiseerde Burendag/Buurtborrel. Complimenten aan de organisatoren uit de Koartebaen.

De bewoners van de Langebaen staan bij voorbaat voor de schier onmogelijke taak om Burendag 2019 te overtreffen …

De after-party …

Zondag’s restte het opruimen van tent, inventaris en springkussen …
Het is niet bekend of de organisatie daarna nog een goed glas wijn hebben genuttigd. Ze hebben het in ieder geval verdiend …

alle foto’s zonder commentaar >>>

Overleg met overheid over geluidshinder A7

In de enquête van november 2018 heeft het overgrote deel van de inwoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga aangegeven de geluidhinder van het wegverkeer van de A7 (en Nije Dyk) hinderlijk tot zeer storend te ervaren. Reden om een rapport op te stellen, waarin dit probleem aan de orde is gesteld.  In het eerste kwartaal van dit jaar is er tussen de betrokken overheidsorganen en Doarpsbelang/De Grachten een briefwisseling geweest, uitmondend in een uitnodiging voor een gesprek.

Inmiddels zijn er in mei en juni twee gesprekken geweest met vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, gemeente Sudwest-Fryslan en de provincie Fryslan.

In het eerste gesprek zijn de standpunten over en weer verduidelijkt en zijn de wettelijke kaders nog eens uitgebreid toegelicht. De geluidsoverlast blijft onder de toegestane norm, aangeduid als het geluidproductieplafond; deze wordt volgens een landelijke rekenmethode vastgesteld. Doarpsbelang en de Grachten zijn echter niet overtuigd of specifieke plaatselijke omstandigheden, zoals zuid-zuidwestelijke wind, een aquaduct, een brug etc. voldoende aandacht krijgen in deze rekenmethode.

Omdat het geluidproductieplafond niet wordt overschreden is Rijkswaterstaat als wegbeheerder van de A7 daarom wettelijk niet verplicht passende maatregelen te treffen. Desondanks geeft Rijkswaterstaat aan het vervelend te vinden dat de meeste inwoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga geluidsoverlast beleven en zijn bereid mee te denken in het vinden van een oplossing. Overigens geldt dit ook voor de gemeente en de provincie.

In het tweede gesprek hebben Doarpsbelang en de Grachten drie voorstellen gedaan, waarvan er twee verdere uitwerking en vooral ook overleg vragen met de inwoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga. De kans van slagen is het grootst als het overgrote deel  van de inwoners deze voorstellen ondersteunt. De voorstellen richten zich op de aanleg van natuurvriendelijke geluidswallen. Wij zullen u in het najaar hierover benaderen.

In het najaar van dit jaar start ook de inspraakprocedure voor de vervanging van de brug over het Prinses Margrietkanaal te Uitwellingerga. In november 2018 hebben de betrokken overheidsorganen de zogenaamde Startbeslissing ondertekend, op basis waarvan nader onderzoek zal worden gedaan.

Doarpsbelang en de Grachten willen dit project breder inzetten, zodat ook aandacht wordt besteed aan de geluidsoverlast van de A7, de Prinses Margriettunnel en de Nije Dyk. Rijkswaterstaat staat hier niet afwijzend tegenover en heeft toegezegd Doarpsbelang/de Grachten als belanghebbende partij uit te nodigen.

Mocht u als inwoner  van Oppenhuizen of Uitwellingerga een idee hebben hoe de vervanging van de brug hand in hand kan gaan met het tegengaan van geluidshinder van de A7 en Nije Dyk, vragen wij u deze kenbaar maken bij Doarpsbelang, E-mail: doarpsbelangtopentwel@outlook.com. Wij nemen deze ideeën dan mee in onze uit te werken voorstellen.

25% van de Grachten-huizen in 2019 voorzien van zonnepanelen

Op vrijdag 22 maart organiseerde de Energieclub de Grachteneen themabijeenkomst over zonnepanelen in de Grachten. De opkomst was met 16 bewoners verrassend te noemen.
Door de firma Zonnemarkt uit Almere werd een duidelijke presentatie verzorgd.

Lees verder >>>>

In het verlengde van deze bijeenkomst zijn de geïnteresseerde bewoners benaderd door het bedrijf Zonnemarkt en zijn concrete aanbiedingen gedaan.
Tot dusver hebben 15 huiseigenaren gebruik gemaakt van de aanbieding en opdracht gegeven voor de plaatsing van zonnepanelen.
In een eerder stadium waren al een vijftal huizen voorzien van zonnepanelen.
Dit brengt het totaal op 20 huizen in de Grachten die van zonne-energie profiteren.

Duurzaam aanbod T&T …

Tijdens de afgelopen Grachten-vergadering en de verslaglegging over de energiecommissie, kwam naar voren dat er op 12 april een informatieavond is geweest, georganiseerd door Top en Twel Duurzaam. Een soortgelijk initiatief als bij ons, de grachten, maar dan voor het hele dorp.

De gemeente SWF en het Duurzaam Bouwloket waren, zoals een ieder heeft kunnen lezen middels de huis aan huis verspreide brief, bij dit initiatief aangesloten.
De opkomst en tevredenheid voor de avond voldeed aan de verwachting, zowel bij de organisatoren als bij de circa 70 aanwezigen, waaronder een deel Grachtenbewoners.

Er loopt nu een voordelige actie voor onze dorpen via het Duurzaam Bouwloket voor isolatie en zonnepanelen.

Omdat het een ieder vrij staat, bij wie dan ook offertes op te vragen, wil ik u attenderen op deze actie, zodat u wellicht deze kunt vergelijken met de actie die wij als Grachten georganiseerd hebben. Dat hierbij andere factoren dan prijsitems van belang kunnen zijn, bepaalt ieder voor zich.

Deelnemen aan de actie (deze loopt inmiddels), kan tot 30 juni en kan via www.duurzaambouwloket.nl/oppenhuizen aangevraagd worden.
Houd voor verdere berichtgeving op topentwelonline in de gaten.

Dan … na een adempauze, wil TTD in september verder met het verkennen van mogelijkheden voor het oprichten van een energie-coöperatie voor de dorpen, iets waardoor we in de toekomst minder/niet meer afhankelijk zijn van energiebedrijven. In het verleden kwam dit item ook in de Grachten vergaderingen wel naar voren als mogelijke stip aan de horizon….

Wie heeft er zin in om vanuit zijn of haar kwaliteiten mee te doen aan het verkennen en eventueel het oprichten??
Laten we dit als dorpen gezamenlijk aanpakken …
We hebben verschillende kwaliteiten nodig, denk aan het principe, hart, hoofd en handen.

Tot slot: het is mogelijk om twee energieverbruiksmeters gedurende twee weken kosteloos te gebruiken via TTD.
Meld u daarvoor aan op ttduurzaam@ziggo.nl

Vriendelijke groet,

Marieke Verf,
tel.: 0515 – 559180.

Centraal loket schade kleine gasvelden

Er komt een landelijk loket voor mijnbouwschade door gaswinning uit kleine velden. Het meetnetwerk op land moet ervoor worden uitgebreid.
(gelezen in de Leeuwarder Courant d.d. 03.04.2019)

Het loket is nodig opdat gedupeerden snel en zonder rompslomp vergoeding kunnen krijgen voor hun geleden schade.Nukunnen ze alleen verhaal halen bij de civiele rechter.
De Technische Commissie Bodembeweging (Tcbb) heeft advies uitgebracht over het loket en het bijbehorende schadeprotocol. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken komt voor de zomer met een reactie. De nieuwe Commissie Mijnbouwschade bestaat uit drie tot zeven leden.
Gedupeerden moeten zich hier maximaal een jaar na een aardbeving melden met foto’s en beschrijvingen. Als beide partijen het eens zijn, betaalt de commissie binnen vier weken uit. Wie niet akkoord gaat, kan alsnog naar de civiele rechter.
Het schadeloket is bedoeld voor alle inwoners die vallen buiten de reikwijdte van het Groningenveld.
De nieuwe commissie staat open voor iedereen die schade oploopt als gevolg van gaswinning op land uit kleine velden, door zoutwinning, door geothermie of door de oude steenkolenwinning in Limburg.
De Tcbb wil voortaan uitgaan van een omgekeerde bewijslast.Nu moeten gedupeerden nog bewijzen dat de schade aan hun huizen is veroorzaakt
door de winning van delfstoffen. Straks ligt de bewijslast van het tegendeel bij de gas-, zout- of geothermiewinner.
Het KNMI noteert bodemtrillingen die zorgen voor voldoende bewijs. Nulmetingen voordat gas- of zouwinning van start gaat, hebben relatief weinig nut, meldt de Tcbb. Ze adviseert daarom de meetnetten boven de kleine velden op land uit te breiden. Zo wordt voor inwoners precies inzichtelijk welke bodembeweging er in hun buurt is opgetreden.
Het meetnet kan tegelijk uitsluitsel geven over de oorzaak van de schade aan hun woning.
Het nieuwe loket zorgt voor een uniforme schadeafhandeling in heel Nederland. De Tcbb hoopt dat door de inrichting ervan tegelijk de onrust in de provincies afneemt. Inwoners en gemeenten staan vaak op hun achterste benen als er een nieuw gaswinningsplan ter tafel ligt.

1 2 3 4 5